• László 41530 számú kérdése
  • 2011-12-29

T.CÍM
2005-ben vásároltunk lakást hitel és két gyermek utáni szoc pol támogatással.a hitelt már sikerült kiegyenlíteni .Most szeretnénk a házat kicsit felújítani ,korszerűsíteni.2009-ben megszületett harmadik gyermekünk akire nem vettünk igénybe semmilyen támogatást.szeretnénk megtudni ,hogy
rá lehet -e felvenni szoc polt vagy fél szoc polt erre a célra?

Tisztelt Cím!

A 2001. évi 12. számú kormányrendelet szabályozza a kérdést. Az alábbi részek az irányadók:

     
5. § (1) Állami támogatásként lakásépítési (-vásárlási) kedvezmény (a továbbiakban: kedvezmény)
illeti meg az igénylőt a vele közös háztartásban élő, általa eltartott és a felépített, illetőleg megvásárolt lakásba vele együtt beköltöző gyermeke és más eltartott családtagja után az építési költség (vételár) megfizetéséhez.      
(2) A kedvezmény a következő célokra nyújtható:
     
a) új lakás felépítése, a családi vagy ikerház emeletráépítésnek nem minősülő tetőtér-beépítésének a kivételével,
     
b) az értékesítés céljára újonnan felépített és felépíttetett lakás megvásárlása,
     
c) 34 olyan építési munkákra, amelyek eredményeképpen 50%-ot elérő arányban az igénylő
tulajdonában lévő lakása, a lakás hasznos alapterületének növelésével legalább egy lakószobával bővül,
     
ca) bármely építtető esetében, illetőleg
     
cb) két vagy több gyermeket eltartó építtető esetében, ideértve az új lakás építésének nem minősülő tetőtér-beépítést és emeletráépítést is,
     
d) a három vagy több gyermeket eltartók vagy együtt költöző eltartott gyermekeik több mint két éve már tulajdonában lévő lakás értékesítése, és helyette nagyobb hasznos alapterületű és legalább egy lakószobával több szobaszámú, továbbá legalább komfortos lakás vásárlása esetén, ez utóbbi
lakóingatlan megvásárlásához, ha az értékesített lakás az eltartóknak és együtt költöző eltartott
gyermekeiknek együttesen legalább 50%-os arányú tulajdonában állt, továbbá, ha az értékesített
lakás eladási árának az azt terhelő, visszafizetett önkormányzati, illetőleg munkáltatói támogatással, valamint lakáscélú hitelintézeti kölcsönnel csökkentett összegét a vásárlásra fordítják. A kedvezmény
igénybevételével megvásárolt lakóingatlanban az eltartók és együtt költöző eltartott gyermekeik
tulajdoni hányada nem lehet kevesebb, mint az értékesített lakásban volt.
     
(3) Fiatalok otthonteremtési támogatására jogosultak a gyermeke(ke)t nevelő, 35 év alatti
házastársak, legalább egy éve közös háztartásban élő élettársak vagy egyedülálló személyek a
használt, legalább komfortos lakás vásárlásához szükséges önerő növelése érdekében, amennyiben az
ingatlan vételára nem haladja meg Budapesten és megyei jogú városokban a 12 millió forintot, vidéken a 8 millió forintot. A lakás vételára legfeljebb 10%-kal térhet el a hitel-intézet által megállapított forgalmi értéktől, de nem lehet több, mint a település besorolása szerinti, jelen bekezdésben meghatározott vételár korlát. Azt, hogy a használt lakás a lakhatás feltételeinek a vonatkozó jogszabályi követelmények szerint megfelel, a hitelintézet a helyszínen is köteles ellenőrizni.
     
(4) A kedvezmény összege a (2) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott esetben az első
gyermek után kilencszázezer forint, a második gyermek után egymillió-ötszázezer forint, a harmadik gyermek után egymillió-négyszázezer forint, a negyedik gyermek után nyolcszázezer forint, minden további gyermek esetében kettőszázezer forint.
     
(5) A kedvezmény összege a (2) bekezdés c) és d) pontjában meghatározott esetben az első
gyermek után négyszázötvenezer forint, a második gyermek után hétszázötvenezer forint, a harmadik
gyermek után hétszázezer forint, a negyedik gyermek után négyszázezer forint, minden további
gyermek esetében százezer forint.
     
(6) A fiatalok otthonteremtési támogatásának összege megegyezik az (5) bekezdés szerinti
kedvezménnyel, de nem haladhatja meg az adásvételi szerződés szerinti vételár 70%-át. E támogatást
igényelhetik a támogatást korábban született gyermekek után igénybevevők a később született
gyermek(ek) után is - az adásvételi szerződés keltének időpontjában érvényben volt összegben -
abban az esetben, ha kölcsönszerződésük van. Az igénybe vett támogatást a kölcsönből még fennálló -
elsődlegesen a 12. § szerinti - tartozás törlesztésére lehet fordítani.
     

Tisztelettel
dr.Koczka Judit ügyvéd
5600 Békéscsaba, Szigligeti u. 6.
+ 36 66 450055

koczkajudit@vodafone.hu

Közösségi oldal: