• Piroska 43713 számú kérdése
  • 2012-11-28

Tisztelt Ügyvédúr!

15 év házasság után férjemmel 2011- ben elváltunk, az ingóságokat kivéve, vagyonmegosztás azóta sem volt köztünk. Az 1/2-1/2 arányban megosztott közös tulajdonú családi házunk használati joga szabályozásra került köztünk. A volt férjem 2010 júliusában elköltözött, de rendszeresen gyakorolta használati jogát, illetve 2011 májusában magam is elhagytam 4 gyermekemmel együtt családi házunkat és beköltöztünk az élettársam családi házába. Ahova be is jelentkeztünk. Elköltözésünket követően volt férjem közös házunknál lecserélte a zárakat és azóta használati jogunkkal sem és sem gyermekeink nem tudtunk élni semmilyen formában. Az ingatlant magas összegű jelzálog terheli,amelynek részletei, volt férjem részéről 2010 júniusa óta és 2011 márciusa óta részemről sincs fizetve. Az ingatlan értékesítésre volt kínálva, de az értékesítés eddig nem valósult meg, mert ez elé is számos akadályt gördített. Ez év elejétől kezdődően három közös kiskorú gyermekünk közül a két idősebb gyermekünket ellenem és testvérei ellen fordította, akik jelenleg az ő háztartásában élnek. Volt férjem ez év szeptember végén házasságot kötött és október első hetében feleségével, annak három gyermekével és két közös gyermekünkkel az én tudtom és beleegyezésem nélkül visszaköltözött a fent említett közös tulajdonú ingatlanunkba, valamint az általam még 2011 év elején kihelyezett az ingatlan értékesítését hirdető táblát eltávolította valamint több számomra ismeretlen ebet helyezett el az ingatlan udvarán. Irányomba semmilyen jelzéssel nem élt, sem a költözésüket illetően sem tulajdonrészem megváltása ügyében. Kérdésem az volna, hogy mindezeket jogilag meg tehette e illetve tulajdon- és használati jogaim milyen mértékben sérültek? Milyen lehetőségeim vannak ezen jogaim érvényesítésére? Hogyan és milyen formában tudom a közös tulajdon megszüntetését kezdeményezni? Kérhetek e és milyen formában a gyermekeimet leszámítva tulajdonrészem használatáért használati díjat illetve volt férjemtől tulajdonrészem megtérítését?

Köszönettel: Piroska

Tisztelt Kérdező!

Az Ön által előadottak alapján a körülmények pontosabb ismerete nélkül kérdésére az alábbi, általános jellegű tájékoztatást tudom adni:

Kérdésként merül fel, hogy az említett ingatlannak ki milyen arányban a tulajdonosa, illetőleg annak használatáról milyen formában egyeztek meg, szóban vagy okirati formában.

Amennyiben valóban mindegyikőjük jogosult az ingatlan 1/2-1/2 hányadának használatára, úgy a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései alapján az alábbiakról tájékoztatom:

Közös tulajdon esetén a tulajdonostársak mindegyike jogosult a dolog birtoklására és használatára; e jogot azonban az egyik tulajdonostárs sem gyakorolhatja a többiek jogainak és a dologhoz fűződő törvényes érdekeinek sérelmére. Az Önök esetében elviekben mindketten jogosultak az ingatlan felének a használatára. A volt férjének nincs arra jogosultsága, hogy a zárat lecserélje, hiszen Ön is használhatja az ingatlan meghatározott hányadát.

Természetesen, ha bármilyen okból a zárcserére szükség volt, úgy köteles az új zárakhoz megfelelő kulcsot biztosítani az Ön részére, hogy a használati jogosultságát gyakorolhassa.

Ha a tulajdonostársak között nincs egyetértés a birtoklás, a használat vagy a hasznosítás kérdésében, úgy bármelyik tulajdonostárs kérelmére a bíróság határoz. Tehát amennyiben volt férjével nem tudnak megegyezni az ingatlanhasználatának kérdésében, úgy jogosult az illetékes bírósághoz fordulni.

Álláspontom szerint elsősorban közös nevezőre kellene jutni a volt férjével, hogy mi legyen a közös ingatlan jogi sorsa, kifizetné-e esetleg Önnek a tulajdoni hányadát, illetőleg értékesítésre kerül a teljes ingatlan.

Amennyiben az ingatlant, illetőleg ingatlanhányadot nem sikerülne értékesíteni, úgy a közös tulajdon megszüntetését bármelyik tulajdonostárs követelheti az illetékes bíróságtól. A közös tulajdon tárgyait a bíróság döntése alapján elsősorban természetben kell megosztani. Amennyiben erre nem lenne lehetőség, úgy a közös tulajdon tárgyait vagy azok egy részét megfelelő ellenérték fejében a bíróság egy vagy több tulajdonostárs tulajdonába adhatja.

Ha a közös tulajdon más módon nem szüntethető meg, illetőleg a természetbeni megosztás jelentékeny értékcsökkenéssel járna, vagy gátolná a rendeltetésszerű használatot, a közös tulajdon tárgyait értékesíteni kell, és a vételárat kell a tulajdonostársak között megfelelően felosztani. A tulajdonostársakat az elővásárlási jog harmadik személlyel szemben az értékesítés során is megilleti.

Végezetül arról is tájékoztatom, hogy a bíróság nem alkalmazhatja a közös tulajdon megszüntetésének olyan módját, amely ellen valamennyi tulajdonostárs tiltakozik.

A leveléből úgy tűnik, hogy komoly tartozás is áll fenn az ingatlanon, így nagy valószínűséggel a hitelező pénzintézet intézkedni fog az ingatlannal szembeni végrehajtás, végső soron akár az árverés érdekében is.

Ez természetesen egy igen összetett kérdés, úgyhogy az ezzel kapcsolatos részletek a tények pontos ismerete nélkül nem válaszolhatóak meg, azonban fontos figyelembe venni a helyzet rendezése érdekében.

Összefoglalva megállapítható, hogy ha Ön felhagyott az ingatlan használatával, de nem mondott le róla hivatalosan, úgy mindenféleképpen a helyzet rendezése indokolt és hogyha ez nem megy az Önök közötti megegyezés alapján, akkor a bíróságtól kell kérni akár a korábbi egyezség vagy ítélet végrehajtását, akár annak módosítását.


Tisztelettel
dr.Rácsai Lajos ügyvéd
H-4025 Debrecen, Piac u. 1-3.
+36 52 432326
http://racsaidr.hu
racsai@racsaidr.hu

Közösségi oldal: