• ZOLTÁN 46346 számú kérdése
  • 2014-09-15

Tisztelt Cím!

Van szántóm(13 ha) és erdőm(6,2 ha). Novemberben lejár a haszonbérleti szerződés. Szeretném másik családi gazdának kiadni.
Hogyan tehetem meg?

Köszönettel:

Zoltán

Tisztelt Cím!

Első lépés, hogy meg kell kötni a haszonbérleti szerződést, amit négy példányban az aláírástól számított 8 nap alatt meg kell küldeni az ingatlan fekvése szerinti jegyző részére, a hirdetményi úton való közlés érdekében. 15 napos határidő alatt jelentkezhetnek az elővásárlási jogosultak, és ezt követően küldi meg a jegyző az összes iratot a megyei kormányhivatal földhivatalának, jóváhagyás céljából.

A haszonbérleti szerződés hirdetményi úton való közlése iránti kérelmet a 474/2013. kormányrendelet 2. sz. melléklete tartalmazza, amit a www.njt.hu oldalon talál meg.

A használati jogosultság speciális feltételeit a 2013. évi CXXII.tv. 42-43.§-ai tartalmazzák, mely jogszabályt szintén megtalál a fenti weboldalon.

Szükséges tehát minimum két tanú előtti, vagy ügyvéd előtti okiratban nyilatkozni a fenti törvény 42.§-ai szerinti kérdésekről. Ez a nyilatkozat magában a szerződésben is lehet.

A 42.§-t a pontosság érdekében idézem:
42. § (1) A földhasználati jogosultság megszerzésének feltétele - ide nem értve a 40. § (2)-(5) bekezdésében foglalt eseteket -, hogy a földhasználati jogosultságot szerző fél a földhasználati jogosultság átengedéséről szóló szerződésben (a továbbiakban együtt: földhasználati szerződés), illetve teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt nyilatkozatban vállalja, hogy a földhasználati szerződés fennállása alatt megfelel a 40. § (1)-(4) bekezdésében, valamint a 41. §-ban foglalt feltételeknek, a föld használatát másnak nem engedi át, azt maga használja, és ennek során eleget tesz a földhasznosítási kötelezettségének.
(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában nem minősül a használat átengedésének az, ha a földhasználati jogosultságot szerző fél
a) a föld használatát
aa) földművesnek minősülő közeli hozzátartozója, vagy
ab) a legalább 25%-ban a tulajdonában, vagy a közeli hozzátartozójának legalább 25%-ban a tulajdonában álló mezőgazdasági termelőszervezet
javára engedi át,
b) társult erdőgazdálkodást folytat, vagy
c) vetőmagtermeléshez szükséges terület biztosítása céljából engedi át a használatot más személy részére.
(3) A földhasználati jogosultság további feltétele, hogy a szerző fél a földhasználati jogosultság átengedéséről szóló szerződésben, illetve teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglaltan nyilatkozzon arról, hogy nincs jogerősen megállapított és fennálló földhasználati díjtartozása.
(4) A pályakezdő gazdálkodónak az (1)-(3) bekezdésben meghatározottakon túl kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy
a) a földhasználati jogosultság megszerzésétől számított 1 éven belül a föld helye szerinti településen állandó bejelentett lakosként életvitelszerűen fog tartózkodni, vagy a földhasználati jogosultság megszerzésétől számított 1 éven belül a föld helye szerinti településen mezőgazdasági üzemközpontot létesít, és
b) mező-, erdőgazdasági tevékenységet, illetve kiegészítő tevékenységet folytat.
(5) Újonnan alapított mezőgazdasági termelőszervezetnek az (1)-(3) bekezdésben meghatározottakon túl kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy a földhasználati jogosultság megszerzésétől számított 1 éven belül a föld helye szerinti településen mezőgazdasági üzemközpontot létesít.Tisztelettel
dr.Koczka Judit ügyvéd
5600 Békéscsaba, Szigligeti u. 6.
+ 36 66 450055

koczkajudit@vodafone.hu

Közösségi oldal: