• Gábor1983 46494 számú kérdése
  • 2014-10-29

Üdvözlöm!
A napokban volt édasapám(örökhagyó) hagyatéki tárgyalása!A tárgyalást félbeszakította a közjegyző néhány adat hiánya miatt,viszont azt elmondta mire is számíthatunk pontosan:testvéremmel öröklünk mindent viszont apám mostani élettársa azt vallotta h 2001 óta élettársa apámnak és nem hajlandó kiköltözni a házból haszonélvezeti jogával szeretne élni,amit a jegyző el is fogadott!Most utána néztem pár dolognak és apámék nem is éltek élettársi viszonyban 2001-től csak munkatársak voltak!ezt a jegyző igazából meg sem hallotta csak legyintett!Szeretném megkérdezni h milyen hivatalos papírokra,esetleg tanukra van szükségem h bizonyítsam igazamat,mert ez a "nő" 2006 óta nem dolgozik csak apám tartja el,nem képes egy lakást fenntartására és nem akarom látni h tönkremegy az örökségem! az örökölt ingatlanról annyit kell tudni h 2003-ban lett vásárolta és apám kölcsönből fizette aminek a "nő" volt az egyik kezese és azt is állítja h segített a törlesztőrészletekben is(azt nem tudta bevallani h mennyit)holott a jövedelme ki sem tette a törlesztőrészletet!szeretném megkérdezni mivek érvelhetek h ne kapjon haszonélvezeti jogot(ez az állítólagos 10 éves együttélés az irányadó számára?),mert akkor ennek bizonyítom a hamisságát!

Várom válaszát!

Tisztelt Gábor1983!

Álláspontom szerint az élettárs nem örököl.

A Ptk. alapján csak a házasság alapján válik örökössé, és özvegyi jog jogosultjává valaki.

Álláspontom szerint az élettárs a hagyaték átadását követően bíróság előtt tudja kérni, hogy a vagyont illetően őt valamely részesedés megilleti.

Amennyiben nincs bejegyezve tulajdonosként az ingatlan vonatkozásában, a hagyaték eljárásban az élettárs nem tud igényt támasztani, mivel abban bizonyítási eljárás nem kerülhet lefolytatására. Egy esetleges vita rendezés az illetékes bíróságon történhet meg, valamely fél kereseti kérelme alapján. A közjegyző a hagyatékot a rendelkezésre álló okiratok s adatok alapján adja át.

A Ptk. az alábbi idevágó rendelkezéseket tartalmazza az öröklés vonatkozásában:

7:58. § [Házastárs öröklése leszármazó mellett]
(1) Az örökhagyó házastársát leszármazó örökös mellett megilleti
a) a holtig tartó haszonélvezeti jog az örökhagyóval közösen lakott lakáson és a hozzá tartozó berendezési és felszerelési tárgyakon; és
b) egy gyermekrész a hagyaték többi részéből.
(2) A haszonélvezeti jog nem korlátozható, és a házastárssal szemben megváltása nem igényelhető.
(3) Osztályos egyezségben a házastársnak a gyermekrész helyett az egész hagyatékra kiterjedő holtig tartó haszonélvezeti jog biztosítható.
7:59. § [A házastárs megváltási igénye]
(1) A házastárs - a jövőre nézve - bármikor igényelheti a haszonélvezeti jog megváltását. A haszonélvezeti jog megváltásának a házastárs és a leszármazó méltányos érdekeinek figyelembevételével kell történnie.
(2) A megváltásra kerülő vagyonból a házastársat - természetben vagy pénzben - egy gyermekrész illeti meg.

Az élettársi kapcsolat vonatkozásában az alábbi rendelkezéseket ismertetem a Ptk-ból:

AZ ÉLETTÁRSI KAPCSOLAT

6:514. § [Az élettársi kapcsolat létrejötte és megszűnése]
(1) Élettársi kapcsolat áll fenn két olyan, házasságkötés nélkül közös háztartásban, érzelmi és gazdasági közösségben (a továbbiakban: életközösség) együtt élő személy között, akik közül egyiknek sem áll fenn mással házassági életközössége, bejegyzett élettársi életközössége vagy élettársi kapcsolata, és akik nem állnak egymással egyenesági rokonságban vagy testvéri kapcsolatban.
(2) Az élettársi kapcsolat az (1) bekezdésben foglalt feltételek fennállása esetén az életközösség létesítésével jön létre, és megszűnik, ha az élettársak egymással házasságot kötnek, bejegyzett élettársi kapcsolatot létesítenek vagy az életközösségük véget ér.
6:515. § [Az élettársi vagyonjogi szerződés]
(1) Az élettársak egymás közötti vagyoni viszonyaikat az élettársi együttélés idejére szerződéssel rendezhetik. A szerződés akkor érvényes, ha közokiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba foglalták.
(2) A szerződésben az élettársak bármilyen olyan vagyonjogi rendelkezést kiköthetnek, amely - szerződés vagy e törvény alapján - a házastársak között érvényesülhet.
(3) A szerződés harmadik személyekkel szemben akkor hatályos, ha a szerződést az élettársi vagyonjogi szerződések nyilvántartásába bevezették, vagy ha az élettársak bizonyítják, hogy a harmadik személy a szerződés fennállásáról és annak tartalmáról tudott vagy tudnia kellett.
(4) Az élettársi vagyonjogi szerződések nyilvántartására a házassági vagyonjogi szerződések nyilvántartására vonatkozó rendelkezéseket megfelelően alkalmazni kell.
6:516. § [Élettársak közötti törvényes vagyonjogi rendszer]
(1) Ha élettársi vagyonjogi szerződés eltérően nem rendelkezik, az élettársak az együttélés alatt önálló vagyonszerzők. Az életközösség megszűnése esetén bármelyik élettárs követelheti a másiktól az együttélés alatt keletkezett vagyonszaporulat megosztását. Nem számítható a vagyonszaporulathoz az a vagyon, amely házastársak esetén különvagyonnak minősül.
(2) Az élettársat a vagyonszaporulatból a szerzésben való közreműködése arányában, elsősorban természetben illeti meg részesedés. A háztartásban, a gyermeknevelésben valamint a másik élettárs vállalkozásában végzett munka a szerzésben való közreműködésnek minősül.
(3) Ha a szerzésben való közreműködés aránya nem állapítható meg, azt egyenlőnek kell tekinteni, kivéve, ha ez bármelyik élettársra nézve méltánytalan vagyoni hátrányt jelentene.
(4) Az élettársat a vagyonszaporulatból megillető részesedés védelmére és a vagyonszaporulat élettársak közötti megosztására - ha e törvény eltérően nem rendelkezik - a házastársak között szerződéssel kiköthető közszerzeményi rendszer rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.
6:517. § [A lakáshasználat szerződéses rendezése]
(1) Az élettársak az élettársi jogviszony létrejöttekor vagy annak fennállása alatt a közösen használt lakás további használatát az életközösség megszűnése esetére előzetesen szerződéssel rendezhetik. A szerződés akkor érvényes, ha közokiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba foglalták.
(2) A lakáshasználat előzetes szerződéses rendezése esetén a gyermek lakáshasználati jogának figyelembevételére a házastársi közös lakás használatára vonatkozó rendelkezéseket megfelelően alkalmazni kell.
(3) Az élettársak az életközösség megszűnése után is megállapodhatnak az élettársi közös lakás további használatáról. A megállapodás nincs alakszerűséghez kötve.

Tisztelettel:
Dr. Tóth Gergely ügyvéd
JÁMBOR & TÓTH Ügyvédi Iroda
3525 Miskolc, Patak u. 4. I/1.
+36 46 414 220
www.jamborestoth.hu
iroda@jamborestoth.hu

Közösségi oldal: