• Solymosi Péter Róbert 48685 számú kérdése
  • 2019-08-01

Tisztelt Ügyvédúr!

Egyik ismerősöm, barátom "szívességi lakásfelhasználóként" lakott nálam éveken keresztül, állandó bejelentett lakcíme is az én címemre szólt. Sajnálatos módon ismerősöm a elhunyt. Az egyik biztosító társaságnál van érvényben lévő "OTTHON BIZTOSÍTÁSUNK" és miután beadtuk a kárigényünket, arról tájékoztattak (idézem) :

" ...Tájékoztatjuk, hogy az Allianz Otthonbiztosítás Plusz szerződési feltétele alapján biztosított:

A jelen feltételek alapján létrejött szerződésben biztosított az a személy, aki a biztosított vagyontárgy megóvásában érdekelt és

a) szerződő által a kötvényben pontos címmel (helyrajzi számmal) megjelölt ingatlan

· tulajdonosa és tulajdonostársa(i),

· bérlője és bérlőtársa(i),

· haszonélvezője

b) az a) pontban megjelölt biztosítottal a kockázatviselés helyén állandó jelleggel közös háztartásban élő hozzátartozó, valamint

c) az a) pontban megjelölt biztosítottnak a kockázatviselési helyen állandó jelleggel ott lakó, de vele közös háztartásban nem élő közeli hozzátartozója...."

A biztosító elutasította a kárigényemet.


Kérdésem az lenne, hogy a szívességi lakásfelhasználó, esetleg nem-e az albérletek, vagy haszonélvezeti jogok valamelyik alternatívája? Van esetleg valami "jogi kapaszkodó", ami szerint érvényesíthetem az igényemet a biztosító felé?

Amennyiben a Tisztelt Ügyvédúr lát benne " fantáziát", abban az esetben megbízást szeretnék adni az Ön részére!

Válaszát várva maradok tisztelettel:

Solymosi Péter Róbert

Tisztelt Solymosi Péter Róbert!

Elöljáróban tisztázni szeretném azt, hogy pontosan miről is szól a szívességi lakáshasználat, hogy utána tisztább képet kapjunk a fennálló helyzetről. A szívességi lakáshasználat során valaki lakbér fizetése nélkül vesz igénybe egy más tulajdonában álló lakást. Ezt a hatályos jogszabályok nem tiltják, mindösszesen a tulajdonos, illetve a lakó egybehangzó akaratnyilvánítása szükséges a megállapodáshoz. Nincs olyan kötelező jogi norma, miszerint egy lakás használójától minden esetben lakbért kell követelnie az arra jogosultnak. A szívességi lakáshasználati szerződés annyira „nem tipikus”, hogy maga a Polgári törvénykönyvünk sem említi konkrétan, nevesítve. Ezért az ingyenes szerződések, és ezeken belül is a haszonkölcsön szerződések szabályait alkalmazzák rájuk, amennyiben szükséges valamilyen írásos formát adni a megállapodásnak. Egyébként megköthető szóban és írásban is.

Az Allianz Otthonbiztosítási Plusz termék Ügyfél-tájékoztató és Szerződési feltételek c. dokumentuma - a többi biztosítóhoz hasonlóan – rendelkezik arról, hogy ki lehet biztosítottja a szerződésnek. Itt feketén-fehéren le van írva, hogy milyen jogviszony alapján lehet valaki biztosított személy. A szívességi lakáshasználó nem bérlő, hisz nem fizet bérleti díjat, de nem is tulajdonos, hiszen egy szívességi lakáshasználati szerződéssel nem is lehet tulajdoni hányadot szerezni az adott ingatlanon, arra az adásvételi szerződés nyújt megoldást. Harmadrészről nem is haszonélvezője az ingatlannak, hiszen a haszonélvezeti jogot a tulajdonos külön ingatlan-nyilvántartási eljárásra alkalmas formában, ügyvéd által ellenjegyzett okiratban alapíthatja valaki részére.

Tehát összességében elmondható, hogy a szívességi lakáshasználati szerződés nem vált ki olyan joghatást, melynek eredményeként a szívességi lakáshasználó halála után biztosítási szolgáltatásra lehetne Ön jogosult tekintettel a fent említett tájékoztató 38. oldal IV. fejezet 1. pontjára is, ahol rendelkezés található a biztosítási szolgáltatásra jogosultak köréről („Baleseti halál esetén a szolgáltatásra a biztosított örököse(i) a jogosult(ak)”). Így a biztosító társaság tájékoztatása teljes mértékben megállja a helyét. Azáltal, hogy a szívességi lakáshasználó nem tekinthető biztosítottnak, de ha még annak is lehetne tekinteni, Ön akkor sem tekinthető törvényes örökösének tekintettel a Polgári törvénykönyv Öröklési jog könyvére, így sajnos nem jogosult a biztosító társasággal szemben igényt érvényesíteni.


Tisztelettel
dr.Rácsai Lajos ügyvéd
H-4025 Debrecen, Piac u. 1-3.
+36 52 432326
http://racsaidr.hu
racsaidr@gmail.com

Közösségi oldal: