ingatlanjog.hu


Kalkulátorok
Iratmintatár
Tekintse meg szerződés- és beadványmintáinkat, valamint az egyedi ügyletekben felhasználható "Adatkérő lapjainkat"!
Ingatlanjogi aktualitások, hírek
Hírlevél
Az ingatlanokat érintő fontosabb jogszabályok jegyzéke
Fogalmak az ingatlanjog tárgyköréből
A tulajdonjogról. Szerzési jogcímek
Adásvétel és csere szabályai a Ptk.-ban (idézet)
Öröklési szabályok: általános szabályok, törvényes öröklés, végintézkedésen alapuló öröklés, kötelesrész, örökös jogállása,
Ajándékozási szabályok
Külföldiek magyarországi ingatlanszerzése
Tartás és életjáradék. Öröklési szerződés
Zálogjog
A termőföldre vonatkozó speciális szabályok
Közös tulajdon és az elővásárlási jog
Társasház. Lakásszövetkezet
Haszonélvezeti jog. Szolgalmi jogok
Ingatlanok bérlete (jogszabályok, jogszabály-magyarázatok)
Önkormányzati tulajdonú bérlakások
Adózás ingatlanból származó jövedelem esetén
Illetékek
Lakástámogatási rendszer elemei ("szocpol", "fél-szocpol", "FOT", kamattámogatások)
A lakás-takarékpénztárakról
Szomszédjogok
Birtok. Birtokvédelem
Az ingatlanok "zöldkártyájáról"
A lakásépítéssel kapcsolatos kötelező jótállásról
Az ingatlan-nyilvántartási szabályokról
Tulajdoni lap. A TAKARNET-rendszer
Földhivatalok
Luxusadó
Az ingatlantulajdon házassági (élettársi) vagyonjogi vonatkozásai
Banki ügyletek, lakáshitelek, devizahitelek
Ingatlanok biztosítása
Ingatlanközvetítőknek
Ingatlanberuházóknak, lakásépítőknek
Vagyonadó, ingatlanadó (2010-től)
Jogszabályok
Ügyvédi közreműködés
Polgári eljárásjogi tájékoztató

Az ingatlanok tulajdonjogának megszerzése
Öröklési joggal összefüggő kérdések és válaszok
Külföldiek magyarországi ingatlanszerzése és -elidegenítése
Ingatlanok bérlete
Haszonélvezeti jog, szolgalmi jogok, használati jog,
Az önkormányzati bérlakások szabályai
Közös tulajdon szabályai. A megszüntetés lehetőségei
A házassági (élettársi) vagyonjog kérdésköre
Birtokvédelem. Eljárási szabályok
Társasház. Lakásszövetkezet
A lakástámogatási rendszer elemei ("szocpol", "fél-szocpol", fiatalok otthonteremtési támogatása)
Vagyonszerzési illeték szabályai. Kedvezmények és mentességek
Adózás ingatlanból származó jövedelem esetén. Lakásszerzési kedvezmény
Az ingatlanadóval és a vagyonadóval (hatályba lép 2010. január 1-től) összefüggő kérdések és válaszok
Termőfölddel kapcsolatos sajátosságok
Tartás és életjáradék, öröklési szerződés
Lakásépítés, új lakások megvásárlása,
Építéshatósági eljárással kapcsolatos kérdések és válaszok
Banki ügyletek, jelzálogjog, vételi jog, végrehajtási jog
Szavatosság és jótállás (garancia) ingatlanok esetében
Ügyvédi közreműködés
Ingatlanközvetítői közreműködés
Ingatlan-nyilvántartási kérdések és válaszok
Egyéb - máshová nem sorolt - ingatlanjogi problémák
Köszönetnyilvánítások
2011-es év (tematizálva)
2010-es év (tematizálva)
2009-es év (tematizálva)
2008-as év (tematizálva)
2007-es év (tematizálva)
2006-os év (tematizálva)
2005-ös év (tematizálva)
2004-as év (tematizálva)
2003-as év
2002-es év
Vissza a főoldalra

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ÉS JELZÁLOGJOG ALAPÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ

MEGÁLLAPODÁS

 

Szerződő felek:

_____________ szül. név: _____________ (anyja neve: _____________; született: _____________; személyi azonosító jel: _____________; lakcím: _____________; adóazonosító: _____________), mint hitelező vagy zálogjogosult (továbbiakban: „Hitelező” vagy „zálogjogosult”), másrészről

_____________ szül. név: _____________ (anyja neve: _____________; született: _____________; személyi azonosító jel: _____________; lakcím: _____________; adóazonosító: _____________), mint adós vagy zálogkötelezett (továbbiakban: „Adós” vagy „zálogkötelezett”),

 

I.              Kölcsönszerződés

 

1.              Szerződő felek megállapodnak abban, hogy Hitelező a jelen megállapodás aláírását követő ____ napon belül átutalással, kölcsön címén az Adósnak megfizet ___________,- Ft-ot, azaz _________ forintot. Az Adós bankszámlaszáma: _______ Bank _____________ sz. számla.

2.              Jelen szerződés a fenti kölcsönösszeg – adós számláján történő - hiánytalan jóváírásával lép hatályba.

3.              Szerződő felek rögzítik, hogy a kölcsön összegére nem kötnek ki kamatot, ill. a kölcsön összegével Adós szabadon rendelkezik.

4.              Szerződő felek megállapodnak abban, hogy Adós az 1. pontban megjelölt kölcsön összegét a legkésőbb a kölcsön folyósításától számított ___ év múlva köteles Hitelezőnek - saját választása szerint részletekben vagy egy összegben - visszafizetni.

5.              Az Adós jogosult a jelen pontban meghatározott határidő lejárta előtt teljesíteni, a Hitelező az előteljesítést köteles elfogadni.

6.              A visszafizetés a Hitelező alábbi bankszámlájára történő átutalással történhet: _______ Bank _____________sz. számla.

7.              Szerződő felek rögzítik, hogy a kölcsönadás és a kölcsön összegének visszafizetése is forintban történik.

8.              Adós kijelenti, hogy az 1. pontban megjelölt kölcsönösszeg visszafizetéséhez elegendő vagyoni fedezettel rendelkezik. A kölcsön visszafizetésének biztosítása érdekében az adós kötelezettségeit a felek az alábbiak szerint bejegyezhető zálogjoggal kívánják biztosítani.

 

II.           Zálogszerződés:

 

9.         A kötelezett tulajdonosa a Cg. __-__-______ cégjegyzékszámú ___________________ Korlátolt Felelősségű Társaság (________székhely ___________) ____ %-át kitevő üzletrészének.

10.     A cég bejegyzése a cégjegyzékbe megtörtént, ellene csőd-, végelszámolási- vagy felszámolási eljárás nincs folyamatban.

11.     Az Adós kijelenti és szavatolja, hogy az üzletrész mentes minden pertől, igénytől, egyéb jelzálogtól, zálogtól és más tehertől és harmadik személynek nincs semmiféle olyan joga az Üzletrésszel kapcsolatban, amely korlátozná, gátolná vagy lehetetlenné tenné a Hitelező és jogosult jelen szerződésben megállapított jogainak gyakorlását.

12.     A fenti előzmények következtében a felek korábbi megállapodásának teljesítéseként a jelen zálogszerződést kötik meg. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a kötelezett (vissza)fizetési kötelezettségének biztosítására a jogosult javára _____________ Ft, azaz _________ forint összeg, valamint annak járulékai erejéig az alábbiak szerint zálogjogot alapítanak az Adós tulajdonát képező Üzletrészen.

13.     A tulajdonos e szerződéssel hozzájárul, hogy a cégjegyzékbe a mai nappal bejegyezzék a zálogjogot.

                                                               i.      A zálogjog kötelezettje:             __________________

                                                             ii.      A zálogjog jogosultja:                __________________

                                                            iii.      A zálogjog összege:                  ___________ (________) forint + járulékai.

14.          A Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a zálogjog megszűnik és a jogosult köteles kibocsátani a törléshez szükséges okiratokat abban az esetben, ha az adós a tőketartozás és járulékok teljes összegét megfizeti a Hitelező, mint jogosult részére.

15.          Szerződő felek megállapodnak abban, hogy amennyiben Adós a kölcsön visszafizetését a 4. pontban megjelölt határidőben nem teljesíti, úgy késedelembe esik. Az Adós késedelme esetén a felek a fedezet tárgyát képező üzletrész közös értékesítésre vállalnak kötelezettséget, amelynek során a tartozás összege az értékesítés során meghatározott minimálár. Amennyiben a közös értékesítési törekvések ____ napon belül nem vezetnek eredményre, úgy a Hitelező jogosult élni a zálogjog adta lehetőségeivel, és azt érvényesítve kielégítést keresni.

16.          Az Adós késedelme esetén a Hitelező a tőkekövetelésén túl késedelmi kamatra is jogosulttá válik, amelynek mértéke évi ___ %.

 

III.        Vegyes rendelkezések

 

17.          A szerződő felek kijelentik, hogy magyar állampolgárok, magyar személyi azonosító jellel rendelkeznek, jog- és cselekvőképességük birtokában vannak, a szerződés tárgyát képező üzletrész kapcsán nyilatkozattételi képességük korlátozva nincsen.

18.          A zálogjog alapításával és törlésével kapcsolatos költségeket – ideértve a cégiratok költségét, a cégbírósági illetékeket és közzétételi költségtérítéseket) a kötelezett köteles viselni.

19.          Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és a kapcsolódó jogszabályok zálogjogra vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

20.          Szerződő Felek jelen szerződésbe foglaltan meghatalmazzák a Dr._________ Ügyvédi Iroda képviseletében eljáró dr.__________ ügyvédet (székhely:_______________; regisztrációs szám: ______) a jelen szerződés megszerkesztésével és ellenjegyzésével, valamint a jelen szerződéssel alapított zálogjog bejegyzése során a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság előtti eljárásban a teljes körű jogi képviselettel.

21.          A szerződő felek rögzítik, hogy dr.___________ ügyvéd a szerződés aláírása előtt a felek részére a kellő mértékű tájékoztatást megadta mind a tényállás, mind pedig az üzletrész jogi helyzetét illetően, így jelen szerződést egyben ügyvédi tényvázlatnak is tekintik.

22.          A felek közös megegyezése szerint a jelen szerződést, ill. a közöttük fennálló kölcsönszerződést, annak rendelkezéseit titkosan kezelik, annak tartalmáról harmadik személyek számára csak a másik fél előzetes hozzájárulásával adnak tájékoztatást.

23.          Jelen szerződés ______ (______), egyenként ______ (______) számozott oldalból álló magyar nyelvű példányban készült.

 

 


24.          A szerződés egy-egy eredeti példányának átvételét a jelen szerződés aláírásával elismerik.

25.          Szerződő Felek kijelentik, hogy jelen szerződés akarat-kijelentéseiket helyesen tartalmazza, azt elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, saját kezűleg - a jelen szerződést szerkesztő ügyvéd ellenjegyzése mellett - helybenhagyólag aláírásukkal látják el.

 

___________, 20__. _____________.

 

 

_______________________

 

_______________________

______________ adós, zálogkötelezett,

 

______________ hitelező, zálogjogosult

 

 

Készítettem és „ellenjegyzem” ______________, 20__. _____________. napján:

 

 

____________________________

dr.____________ ügyvéd

a Budapesti Ügyvédi Kamara tagja

dr.____________ Ügyvédi Iroda

 Partnereink:

Az ingatlanjog.hu a MIOSZ ingatlanközvetítőit ajánlja:
Munka Magyarországon
Munka Magyarországon
Ingatlan - Add el magad

Cimkefelhő:
jelzálogjog alapítás ajándékozási szerződés adatai adókalkulátor ingatlan adásvétel visszavásárlási jog drágaköves ékszer adófizetés ingatlan eladás esetén polgári per birtoklás ingatlanjogi fogalmak eladási jog, ügyvédi munkadíj zálogjog kölcsönszerződés ingatlanügyletek lebonyolítása ingatlanok cseréje ajándékozási illetékmentesség


Az ingatlanjogi tanácsadás az IngatlanApro.hu képes ingatlanhirdetési weboldal támogatásával készül.Albérlet, kiadó ingatlan
Kiadó lakás
Kiadó ház
Eladó ingatlan
Eladó lakás
Eladó ház
Ingyenes hirdetés feladása