ingatlanjog.hu


Kalkulátorok
Iratmintatár
Tekintse meg szerződés- és beadványmintáinkat, valamint az egyedi ügyletekben felhasználható "Adatkérő lapjainkat"!
Ingatlanjogi aktualitások, hírek
Hírlevél
Az ingatlanokat érintő fontosabb jogszabályok jegyzéke
Fogalmak az ingatlanjog tárgyköréből
A tulajdonjogról. Szerzési jogcímek
Adásvétel és csere szabályai a Ptk.-ban (idézet)
Öröklési szabályok: általános szabályok, törvényes öröklés, végintézkedésen alapuló öröklés, kötelesrész, örökös jogállása,
Ajándékozási szabályok
Külföldiek magyarországi ingatlanszerzése
Tartás és életjáradék. Öröklési szerződés
Zálogjog
A termőföldre vonatkozó speciális szabályok
Közös tulajdon és az elővásárlási jog
Társasház. Lakásszövetkezet
Haszonélvezeti jog. Szolgalmi jogok
Ingatlanok bérlete (jogszabályok, jogszabály-magyarázatok)
Önkormányzati tulajdonú bérlakások
Adózás ingatlanból származó jövedelem esetén
Illetékek
Lakástámogatási rendszer elemei ("szocpol", "fél-szocpol", "FOT", kamattámogatások)
A lakás-takarékpénztárakról
Szomszédjogok
Birtok. Birtokvédelem
Az ingatlanok "zöldkártyájáról"
A lakásépítéssel kapcsolatos kötelező jótállásról
Az ingatlan-nyilvántartási szabályokról
Tulajdoni lap. A TAKARNET-rendszer
Földhivatalok
Luxusadó
Az ingatlantulajdon házassági (élettársi) vagyonjogi vonatkozásai
Banki ügyletek, lakáshitelek, devizahitelek
Ingatlanok biztosítása
Ingatlanközvetítőknek
Ingatlanberuházóknak, lakásépítőknek
Vagyonadó, ingatlanadó (2010-től)
Jogszabályok
Ügyvédi közreműködés
Polgári eljárásjogi tájékoztató

Az ingatlanok tulajdonjogának megszerzése
Öröklési joggal összefüggő kérdések és válaszok
Külföldiek magyarországi ingatlanszerzése és -elidegenítése
Ingatlanok bérlete
Haszonélvezeti jog, szolgalmi jogok, használati jog,
Az önkormányzati bérlakások szabályai
Közös tulajdon szabályai. A megszüntetés lehetőségei
A házassági (élettársi) vagyonjog kérdésköre
Birtokvédelem. Eljárási szabályok
Társasház. Lakásszövetkezet
A lakástámogatási rendszer elemei ("szocpol", "fél-szocpol", fiatalok otthonteremtési támogatása)
Vagyonszerzési illeték szabályai. Kedvezmények és mentességek
Adózás ingatlanból származó jövedelem esetén. Lakásszerzési kedvezmény
Az ingatlanadóval és a vagyonadóval (hatályba lép 2010. január 1-től) összefüggő kérdések és válaszok
Termőfölddel kapcsolatos sajátosságok
Tartás és életjáradék, öröklési szerződés
Lakásépítés, új lakások megvásárlása,
Építéshatósági eljárással kapcsolatos kérdések és válaszok
Banki ügyletek, jelzálogjog, vételi jog, végrehajtási jog
Szavatosság és jótállás (garancia) ingatlanok esetében
Ügyvédi közreműködés
Ingatlanközvetítői közreműködés
Ingatlan-nyilvántartási kérdések és válaszok
Egyéb - máshová nem sorolt - ingatlanjogi problémák
Köszönetnyilvánítások
2011-es év (tematizálva)
2010-es év (tematizálva)
2009-es év (tematizálva)
2008-as év (tematizálva)
2007-es év (tematizálva)
2006-os év (tematizálva)
2005-ös év (tematizálva)
2004-as év (tematizálva)
2003-as év
2002-es év
Vissza a főoldalra

SZERZŐDÉS  SZIVESSÉGI  LAKÁSHASZNÁLATRÓL

 

amely létrejött egyrészről

___________________ (született: ___________________; anyja neve: __________________; lakcím: _____________________), mint szívességi lakáshasználó (a továbbiakban: Lakáshasználó), másrészről

___________________ (született: ___________________; anyja neve: __________________; lakcím: _____________________), mint a lakáshasználatot biztosító tulajdonos (a továbbiakban: Tulajdonos)

között, alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint:

 

1.      A Tulajdonos kizárólagos tulajdonát képezi a ______ Földhivatalban _________________ hrsz. alatt nyilvántartott, természetben _______________________ szám alatt található 108 m2 alapterületű lakásingatlan, amelynek használatát határozatlan időre átengedi a fent megjelölt Lakáshasználó részére.

2.      A lakáshasználat célja az ingatlanban történő folyamatos bentlakás, ezáltal az ingatlan állagának megőrzése, és védelme.

3.      A szerződő felek rögzítik, hogy a Lakáshasználó az ingatlant berendezett, bútorozott állapotban veszi birtokba. Az ingatlanban az alábbi berendezési tárgyak találhatóak:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4.      A lakáshasználat során köteles a berendezési, felszerelési tárgyakat rendeltetésszerűen használni, illetve tartózkodni minden olyan magatartástól, amely a berendezési tárgyak állapotát rongálná. A Lakáshasználó köteles az 1. pontban megjelölt időpontban, a szokásos használattal járó „romlást” leszámítva eredeti állapotban visszaengedni a lakást a Tulajdonos birtokába.

5.      A Lakáshasználó kijelenti továbbá, hogy a lakást a többi lakó nyugalmának biztosítása mellett, azok szükségtelen zavarása nélkül, kizárólag lakás céljára használja.

6.      A Lakáshasználó a tulajdonos előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül a lakásban átalakítást és a rendszeres használattal együtt járó karbantartási, felújítási munkák kivételével értéknövelő beruházást nem végezhet. A rendszeres karbantartási, felújítási, valamint a hozzájárulással elvégeztetett munkálatok minden költsége a Lakáshasználót terheli.

7.      A Lakáshasználó a lakás használatát másnak nem engedheti át a Tulajdonos előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül.

8.      A Lakáshasználó a lakhatásért cserében a Tulajdonos részére nem fizet használati díjat.

9.      Tulajdonos kijelenti, hogy a lakhatásért külön anyagi ellentételezést nem kér.

10.  A szerződő felek megállapodása szerint bármelyik fél jogosult indokolás nélkül, a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozattal jelen szerződést felmondani egy hónapos felmondási idő mellett. A Tulajdonos felmondása esetén cserehelyiség biztosítására nem köteles.

11.  Amennyiben a Lakáshasználó a Tulajdonos előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül a lakás használatát másnak átengedi, a lakásba más személyt befogad, vagy azon bármilyen átalakítást, beruházást végez, továbbá a lakást a lakók nyugalmának sorozatos szükségtelen zavarása mellett, illetve a rendeltetésével össze nem férő módon használja, abban bármilyen kárt okoz, a Tulajdonosnak joga van jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani.

A Tulajdonos azonnali hatályú felmondása esetén a Lakáshasználó köteles az ingatlant három naptári napon belül elhagyni, és a Tulajdonos kárát megtéríteni.

12.  Jelen szerződés megszűnésének napján, amennyiben a Lakáshasználó a Tulajdonos hozzájárulása mellett értéknövelő beruházást végzett, a kimutatható értéknövekmény alapján a felek elszámolnak egymással. Jelen pontban rögzített rendelkezések a Tulajdonos azonnali hatályú felmondása esetén is érvényes.

13.  Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. megfelelő rendelkezései irányadóak.

14.  A szerződő felek jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírásukkal látnak el.

 

Budapest, 20___________

 

 

lakáshasználó

 

tulajdonos

 

 

Készítette és ellenjegyzem: _____________-án:

 

 

________________ ügyvéd

 Partnereink:

Az ingatlanjog.hu a MIOSZ ingatlanközvetítőit ajánlja:
Munka Magyarországon
Munka Magyarországon
Ingatlan - Add el magad

Cimkefelhő:
jelzálogjog alapítás ajándékozási szerződés adatai adókalkulátor ingatlan adásvétel visszavásárlási jog drágaköves ékszer adófizetés ingatlan eladás esetén polgári per birtoklás ingatlanjogi fogalmak eladási jog, ügyvédi munkadíj zálogjog kölcsönszerződés ingatlanügyletek lebonyolítása ingatlanok cseréje ajándékozási illetékmentesség


Az ingatlanjogi tanácsadás az IngatlanApro.hu képes ingatlanhirdetési weboldal támogatásával készül.Albérlet, kiadó ingatlan
Kiadó lakás
Kiadó ház
Eladó ingatlan
Eladó lakás
Eladó ház
Ingyenes hirdetés feladása