ingatlanjog.hu


Kalkulátorok
Iratmintatár
Tekintse meg szerződés- és beadványmintáinkat, valamint az egyedi ügyletekben felhasználható "Adatkérő lapjainkat"!
Ingatlanjogi aktualitások, hírek
Hírlevél
Az ingatlanokat érintő fontosabb jogszabályok jegyzéke
Fogalmak az ingatlanjog tárgyköréből
A tulajdonjogról. Szerzési jogcímek
Adásvétel és csere szabályai a Ptk.-ban (idézet)
Öröklési szabályok: általános szabályok, törvényes öröklés, végintézkedésen alapuló öröklés, kötelesrész, örökös jogállása,
Ajándékozási szabályok
Külföldiek magyarországi ingatlanszerzése
Tartás és életjáradék. Öröklési szerződés
A termőföldre vonatkozó speciális szabályok
Közös tulajdon és az elővásárlási jog
Társasház. Lakásszövetkezet
Haszonélvezeti jog. Szolgalmi jogok
Ingatlanok bérlete (jogszabályok, jogszabály-magyarázatok)
Ingatlan bérbeadásának alapvető szabályai 2012.
A bérlet és a lakásbérlet a Ptk.-ban (idézet)
Haszonbérlet a Ptk.-ban (idézet)
Az ingatlan-bérbeadás aktuális szabályai (2011. január 1.) forrás: ingatlanmagazin.com
1993. évi LXXVIII. törvény, a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozóan
Bérleti szerződés
Ingatlanok bérletéről
Lakásbérleti szerződés
Ingatlanok bérbeadása (kivéve: termőföld)
Haszonbérleti szerződés
Lakóingatlan bérbeadásával összefüggő adózási szabályok (2010.)
Önkormányzati tulajdonú bérlakások
Adózás ingatlanból származó jövedelem esetén
Illetékek
Lakástámogatási rendszer elemei ("szocpol", "fél-szocpol", "FOT", kamattámogatások)
A lakás-takarékpénztárakról
Szomszédjogok
Birtok. Birtokvédelem
Az ingatlanok "zöldkártyájáról"
A lakásépítéssel kapcsolatos kötelező jótállásról
Az ingatlan-nyilvántartási szabályokról
Tulajdoni lap. A TAKARNET-rendszer
Földhivatalok
Az ingatlantulajdon házassági (élettársi) vagyonjogi vonatkozásai
Luxusadó
Ingatlanok biztosítása
Ingatlanközvetítőknek
Banki ügyletek, lakáshitelek, devizahitelek
Ingatlanberuházóknak, lakásépítőknek
Vagyonadó, ingatlanadó (2010-től)
Ügyvédi közreműködés
Jogszabályok
Polgári eljárásjogi tájékoztató

Az ingatlanok tulajdonjogának megszerzése
Öröklési joggal összefüggő kérdések és válaszok
Külföldiek magyarországi ingatlanszerzése és -elidegenítése
Ingatlanok bérlete
Haszonélvezeti jog, szolgalmi jogok, használati jog,
Az önkormányzati bérlakások szabályai
Közös tulajdon szabályai. A megszüntetés lehetőségei
A házassági (élettársi) vagyonjog kérdésköre
Birtokvédelem. Eljárási szabályok
Társasház. Lakásszövetkezet
A lakástámogatási rendszer elemei ("szocpol", "fél-szocpol", fiatalok otthonteremtési támogatása)
Vagyonszerzési illeték szabályai. Kedvezmények és mentességek
Adózás ingatlanból származó jövedelem esetén. Lakásszerzési kedvezmény
Az ingatlanadóval és a vagyonadóval (hatályba lép 2010. január 1-től) összefüggő kérdések és válaszok
Termőfölddel kapcsolatos sajátosságok
Tartás és életjáradék, öröklési szerződés
Lakásépítés, új lakások megvásárlása,
Építéshatósági eljárással kapcsolatos kérdések és válaszok
Banki ügyletek, jelzálogjog, vételi jog, végrehajtási jog
Szavatosság és jótállás (garancia) ingatlanok esetében
Ügyvédi közreműködés
Ingatlanközvetítői közreműködés
Ingatlan-nyilvántartási kérdések és válaszok
Egyéb - máshová nem sorolt - ingatlanjogi problémák
Köszönetnyilvánítások
2011-es év (tematizálva)
2010-es év (tematizálva)
2009-es év (tematizálva)
2008-as év (tematizálva)
2007-es év (tematizálva)
2006-os év (tematizálva)
2005-ös év (tematizálva)
2004-as év (tematizálva)
2003-as év
2002-es év
Vissza a főoldalra

A bérleti szerződés alanyai, tárgya, megkötése

A bérleti szerződés alapján a bérbeadó köteles a dolgot időlegesen a bérlő használatába adni, a bérlő pedig bért fizetni. A bérlet lényege a dolog használatának ellenérték fejében való időleges átengedése.

A bérleti szerződés alanyai a bérbeadó és a bérlő. Minkét fél egyaránt lehet természetes személy, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet. Bérbeadó csak az lehet, aki jogosult a dolog birtokának és használatának időleges átengedésére (pl. tulajdonos, haszonélvező).

A szerződés tárgya ingó és ingatlan dolog is lehet. Az ingatlanbérlet tárgyai körében megkülönböztethetjük lakás, illetőleg nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletét, amelyre külön szabályok vonatkoznak. A bérleti szerződés megkötéséhez főszabályként nincs szükség írásbeli formára (ez alól a lakásbérlet egyes esetei jelentenek kivételt).

Szavatosság

A bérbeadó főkötelezettsége a használati jog átengedése és a dolog birtokba adása. A bérbeadót a bérleti szerződés időtartama alatt kellék- és jogszavatossági kötelezettség terheli. A kellékszavatossági kötelezettség alapján a bérbeadó szavatolni köteles azért, hogy a bérelt dolog a bérlet egész ideje alatt szerződésszerű használatra alkalmas legyen, és egyébként is megfeleljen a szerződés előírásainak. Erre a szavatosságra a hibás teljesítés miatti szavatosság szabályait kell alkalmazni. Az elállás helyett - a szolgáltatás visszafordíthatatlan jellege miatt - azonban a bérbeadót az azonnali hatályú felmondás joga illeti meg, kicserélést pedig nem követelhet. Ez azt jelenti, hogy a bérelt dolognak nem csupán a szerződés megkötésekor kell használatra alkalmasnak lennie, hanem a bérlet egész tartama alatt. Ugyanakkor a bérbeadó a jogszavatosság alapján szavatolni köteles azt is, hogy harmadik személynek nincs a bérelt dologra vonatkozóan olyan joga, amely a bérlőt a használatban korlátozza vagy megakadályozza. Ez az eset akkor fordulhat elő, amikor a dolgon valakinek olyan joga (pl. haszonélvezet) áll fenn, amely alapján jogosult a dolgot a tulajdonos jogait megelőzően birtokolni és használni.

A tulajdonos fenntartási kötelezettsége

A bérleti szerződés nem szünteti meg a tulajdonos dologgal kapcsolatos kötelezettségeit. Ebből következik, hogy a bérbeadó - a dolog fenntartásával járó kisebb kiadások kivételével - viselni tartozik a dolog fenntartásával kapcsolatos kiadásokat és költségeket, valamint a közterheket. A dologgal kapcsolatos kisebb kiadásokat viszont a bérlő viseli.

A szükséges munkák elvégzése érdekében a bérlő és a bérbeadó együttműködése szükséges. A bérlő köteles a bérbeadót értesíteni, ha a bérbeadót terhelő munkálatok szükségessége merül fel, és köteles megengedni, hogy a bérbeadó azokat elvégezze, továbbá a károk elhárításához szükséges intézkedéseket megtegye. Az értesítés elmulasztásából eredő károkért a bérlő felelős.

Ha a bérbeadó az értesítés ellenére sem végzi vagy végezteti el az állagmegóváshoz szükséges fenntartási munkákat, ezeket a bérlő is elvégeztetheti, egyúttal követelheti a dologra fordított szükséges kiadásainak megtérítését a bérbeadótól. Ha a bérlő a szükséges kiadásokat meghaladó felújításokat végez el, ennek költségeire a megbízás nélküli ügyvitel szabályai szerint tarthat igényt . Eszerint, ha a felújítás helyénvaló volt, vagyis megfelelt a bérbeadó érdekeinek, akkor a bérlőt díjazás illeti meg, és követelheti költségeinek megtérítését. Ezzel szemben, ha tevékenysége nem volt helyénvaló, díjazást nem követelhet, és csak azokat a költségeit követelheti, amelyekkel a bérbeadó gazdagodna, illetve felel mindazokért a károkért, amelyek tevékenysége nélkül nem következtek volna be. Ugyanakkor ha a bérlő a dolgon jogosulatlanul olyan átalakítást végez, amelyhez a bérbeadó vagy hatóság engedélye lett volna szükséges, akkor a bérbeadó kívánságára köteles az eredeti állapotot helyreállítani.

Az ellenőrzés joga

A bérbeadót - a szerződés teljes fennállása alatt - megilleti az ellenőrzés joga. (Ezt a úgy köteles gyakorolni, hogy ne zavarja szükségtelenül a bérlőt.) Ha a bérbeadó az ellenőrzés során észleli, hogy a bérlő a dolgot rendeltetésellenesen vagy szerződésellenes módon használja, követelheti ennek megszüntetését, illetőleg. az ilyen használatból eredő kárának megtérítését is. Amennyiben az ilyen használat tovább folyik, vagy ha a bérelt dolgot fenyegető veszély súlyossága miatt az abbahagyás követelése sem vezetne célra, a bérletet azonnali hatállyal felmondhatja, és kártérítést is követelhet.

Kiválasztás joga

A bérbeadó alapvető joga a bérlő, illetőleg a dolog használójának kiválasztása. Ingatlan és lakás kivételével a bérlő csak a bérbeadó engedélyével adhatja a dolgot albérletbe vagy harmadik személy használatába. A bérbeadó hozzájárulást adhat ehhez a bérleti szerződés megkötésekor vagy a szerződés megkötését követően utólag szóban, írásban vagy ráutaló magatartással is (tud a továbbadásról, de nem tiltakozik ellene).

Ha a bérlő a dolgot a bérbeadó engedélyével más használatába adta, úgy felel a használó magatartásáért, mint a sajátjáért. Ha azonban bérlő a dolgot a bérbeadó engedélye nélkül engedi át másnak használatra, felelős azokért a károkért is, amelyek az átengedés nélkül nem következtek volna be . (Ha például a bérbeadott gépkocsit a bérlő a bérbeadó engedélyével adja más használatába, akkor csak azokért a károkért felel, amelyet a használó felróható magatartásával - pl. közlekedési szabályszegésével - okoz. Ha azonban a használatba adás a bérbeadó engedélye nélkül történik, és emiatt a gépkocsi éjszakára nem a bérlő garázsában, hanem a használó lakása előtt az utcán parkol, és azt onnan ellopják, akkor a bérlő felel a bekövetkezett kárért, hiszen az az engedély néküli használatba adás hiányában nem következett volna be.).

Bérleti díj, használat

A bérlő főkötelezettsége a bérleti díj megfizetése. A bérleti díj összegét a felek - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - szabadon állapítják meg. A bérlő a bért időszakonként előre köteles megfizetni, de a felek megállapodhatnak másként is. Magától értetődő, hogy nem jár bér arra az időre, amely alatt a dolgot a bérlő rajta kívül álló okból nem használhatja.

A bérfizetés elmulasztása esetében a bérbeadó a bérletet azonnali hatállyal felmondhatja, feltéve, hogy a bérlőt megfelelő határidő tűzésével és következményekre való figyelmeztetéssel a hátralék megfizetésére írásban felszólította, és a bérlő e határidő elteltéig sem fizetett.

A bérlő főkötelezettségei körébe tartozik a dolog rendeltetésszerű, illetőleg szerződésszerű használata, a dolog fenntartásával járó kisebb kiadások viselése, felelős továbbá minden olyan kárért, amely a rendeltetésellenes vagy szerződésellenes használat következménye.

A bérlő a dolgot időlegesen tartja birtokában, a bérleti szerződés megszűnése után tehát köteles a dolgot a bérbeadónak visszaadni. A bérleti szerződés megszűnésekor a bérleti jogviszonyból származó követelései kiegyenlítéséig a dolgot visszatarthatja. Ezt a szabályt ingatlan bérletére nem lehet alkalmazni. A visszatartás ideje alatt a bérlőt nem illeti meg a dolog használatának joga .

A bérlet megszűnésekor a bérlőt megilleti az elvitel joga, vagyis mindazt, amit a saját költségén a dologra felszerelt, a dolog épségének sérelme nélkül leszerelheti és elviheti.

A szerződés megszűnése

A bérleti szerződés szólhat határozott vagy határozatlan időre. A határozott időre kötött bérlet határozatlan idejűvé alakul át, ha dolgot a bérlő a bérleti idő lejárta után tovább használja és ez ellen a bérbeadó 15 napon belül nem tiltakozik. A határozott tartamú bérleti szerződés megszűnik a szerződésben megállapított idő elteltével vagy a szerződésben meghatározott körülmények bekövetkeztével . Megszűnik a bérlet akkor is, ha a dolog elpusztul.

A határozatlan időre kötött bérletet 15 napra fel lehet mondani, ennek elteltével a bérleti jogviszony megszűnik. A felmondás szóban és írásban is gyakorolható.

A bérlő azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést, ha a bérbeadó megszegi a kellékszavatossági, illetőleg a jogszavatossági kötelezettségét. A bérbeadó azonnali hatályú felmondási jogát a bérlő súlyos szerződésszegő magatartása alapozhatja meg. Ilyennek minősül pl., ha a bérlő a bérleti díjhátralékát felszólítás és figyelmeztetés ellenére sem fizeti meg a kitűzött idő alatt, illetőleg ha a bérlő a dolgot a felszólítás ellenére továbbra is rendeltetésellenesen vagy szerződésellenes használja, súlyosan veszélyeztetve ezzel a dolog állagát.

Forrás: Magyarország.hu


Partnereink:

Az ingatlanjog.hu a MIOSZ ingatlanközvetítőit ajánlja:

Az ingatlanjogi tanácsadás az IngatlanApro.hu képes ingatlanhirdetési weboldal támogatásával készül.


Albérlet, kiadó ingatlan
Kiadó lakás
Kiadó ház
Eladó ingatlan
Eladó lakás
Eladó ház
Ingyenes hirdetés feladása

Cimkefelhő:
haine online ügyvéd cégjog drágaköves ékszer webdesign iphone speaker ingatlanjog ingatlanhirdetés