ingatlanjog.hu


Kalkulátorok
Iratmintatár
Tekintse meg szerződés- és beadványmintáinkat, valamint az egyedi ügyletekben felhasználható "Adatkérő lapjainkat"!
Ingatlanjogi aktualitások, hírek
Hírlevél
Az ingatlanokat érintő fontosabb jogszabályok jegyzéke
Fogalmak az ingatlanjog tárgyköréből
A tulajdonjogról. Szerzési jogcímek
Adásvétel és csere szabályai a Ptk.-ban (idézet)
Öröklési szabályok: általános szabályok, törvényes öröklés, végintézkedésen alapuló öröklés, kötelesrész, örökös jogállása,
Ajándékozási szabályok
Külföldiek magyarországi ingatlanszerzése
Tartás és életjáradék. Öröklési szerződés
A termőföldre vonatkozó speciális szabályok
2013. évi CXXII. törvény a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról
Haszonbérlet a Ptk.-ban (idézet)
A termőföldek tulajdonjogának megszerzése (jogszabály)
A termőföldek használata (jogszabály)
A termőföld hasznosítása és védelme (jogszabály)
A termőföld állam által életjáradék fizetése ellenében történő megvásárlásáról (jogszabály kommentárokkal)
Haszonbérleti szerződés
A termőföld bérbeadására vonatkozó szabályok
A termőföldre vonatkozó speciális adózási szabályok
Közös tulajdon és az elővásárlási jog
Társasház. Lakásszövetkezet
Haszonélvezeti jog. Szolgalmi jogok
Ingatlanok bérlete (jogszabályok, jogszabály-magyarázatok)
Önkormányzati tulajdonú bérlakások
Adózás ingatlanból származó jövedelem esetén
Illetékek
Lakástámogatási rendszer elemei ("szocpol", "fél-szocpol", "FOT", kamattámogatások)
A lakás-takarékpénztárakról
Szomszédjogok
Birtok. Birtokvédelem
Az ingatlanok "zöldkártyájáról"
A lakásépítéssel kapcsolatos kötelező jótállásról
Az ingatlan-nyilvántartási szabályokról
Tulajdoni lap. A TAKARNET-rendszer
Földhivatalok
Az ingatlantulajdon házassági (élettársi) vagyonjogi vonatkozásai
Luxusadó
Ingatlanok biztosítása
Ingatlanközvetítőknek
Banki ügyletek, lakáshitelek, devizahitelek
Ingatlanberuházóknak, lakásépítőknek
Vagyonadó, ingatlanadó (2010-től)
Ügyvédi közreműködés
Jogszabályok
Polgári eljárásjogi tájékoztató

Az ingatlanok tulajdonjogának megszerzése
Öröklési joggal összefüggő kérdések és válaszok
Külföldiek magyarországi ingatlanszerzése és -elidegenítése
Ingatlanok bérlete
Haszonélvezeti jog, szolgalmi jogok, használati jog,
Az önkormányzati bérlakások szabályai
Közös tulajdon szabályai. A megszüntetés lehetőségei
A házassági (élettársi) vagyonjog kérdésköre
Birtokvédelem. Eljárási szabályok
Társasház. Lakásszövetkezet
A lakástámogatási rendszer elemei ("szocpol", "fél-szocpol", fiatalok otthonteremtési támogatása)
Vagyonszerzési illeték szabályai. Kedvezmények és mentességek
Adózás ingatlanból származó jövedelem esetén. Lakásszerzési kedvezmény
Az ingatlanadóval és a vagyonadóval (hatályba lép 2010. január 1-től) összefüggő kérdések és válaszok
Termőfölddel kapcsolatos sajátosságok
Tartás és életjáradék, öröklési szerződés
Lakásépítés, új lakások megvásárlása,
Építéshatósági eljárással kapcsolatos kérdések és válaszok
Banki ügyletek, jelzálogjog, vételi jog, végrehajtási jog
Szavatosság és jótállás (garancia) ingatlanok esetében
Ügyvédi közreműködés
Ingatlanközvetítői közreműködés
Ingatlan-nyilvántartási kérdések és válaszok
Egyéb - máshová nem sorolt - ingatlanjogi problémák
Köszönetnyilvánítások
2011-es év (tematizálva)
2010-es év (tematizálva)
2009-es év (tematizálva)
2008-as év (tematizálva)
2007-es év (tematizálva)
2006-os év (tematizálva)
2005-ös év (tematizálva)
2004-as év (tematizálva)
2003-as év
2002-es év
Vissza a főoldalra

A haszonbérlet fogalma

A haszonbérleti szerződés alapján a haszonbérlő meghatározott mezőgazdasági földterület vagy más hasznot hajtó dolog időleges használatára és hasznainak szedésére jogosult, és köteles ennek fejében haszonbért fizetni. A haszonbérlet tehát a bérlethez hasonló használati kötelem. Az alapvető különbség a két szerződésfajta között, hogy a haszonbérlet tárgya valamilyen hasznot hajtó dolog, és ennek megfelelően az ügylet célja az, hogy a haszonbérbe vevő a dolog hasznait a tulajdonos helyett beszedje. (Amíg egy gépkocsi bérlője csupán a gépkocsi használatára jogosult, addig egy gyümölcsös esetében a termés értékesítéséből keletkezett jövedelem a haszonbérbe vevőt illeti meg.)

A haszonbérleti szerződés létrejötte

A haszonbérlet megkötésekor főszabályként nincs alakszerűségi kötöttség, a szerződés létrejöhet szóban, írásban és ráutaló magatartással is. Írásbeli szerződés szükséges viszont, ha a szerződés tárgya mezőgazdasági földterület. A mezőgazdasági haszonbérletre jogszabály további megszorító rendelkezéseket is előírhat, például a szerződés érvényességét hatósági jóváhagyáshoz kötheti.

Ki köthet haszonbérleti szerződést?

A haszonbérlet alanyai a haszonbérbeadó és a haszonbérlő. Haszonbérlői minőségben bárki - természetes és jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező társaság - köthet szerződést. Haszonbérbe adó viszont csak az lehet, akinek megfelelő jogcíme - tulajdonos, haszonélvező, haszonbérlő - van a dolog hasznosításának átengedésére, illetőleg az erről való rendelkezésre. Nem illeti meg ez a jog a mezőgazdasági földterület haszonbérlőjét, mivel a mezőgazdasági földterület alhaszonbérbe adása semmis.

A haszonbérlő jogai

A haszonbérlő a rendes gazdálkodás szabályainak megfelelően jogosult a dolog használatára és hasznainak szedésére. Az, hogy mit kell érteni a rendes gazdálkodás szabályai alatt, függ a haszonbérlet tárgyát képező dolog tulajdonságaitól, földrajzi helyzetétől és a konkrét körülményektől is. A rendes gazdálkodás általában magában foglalja a dolog gondos kezelését, állagának megóvását, művelését, őrzését és gondozását. Mezőgazdasági földterület haszonbérlője köteles a földet rendeltetésének megfelelően megművelni, és ennek során gondoskodni arról, hogy a föld termőképessége fennmaradjon.

A haszonbérlő jogosult a dolog gyümölcseire, illetőleg egyéb hasznaira. A dolog hasznai felett a haszonbérlő "elválással" (beszedéssel, betakarítással) szerez tulajdonjogot.

A haszonbérlő kötelezettségei

Tekintettel arra, hogy a dolog hasznai a haszonbérlőt illetik meg, a dolog fenntartásához szükséges felújítás és javítás, továbbá a dologgal kapcsolatos közterhek viselése a haszonbérlőt terheli. Ezzel szemben a rendkívüli felújítás és javítás a haszonbérbe adó kötelezettsége.

A haszonbérlet visszterhes szerződés, ezért a haszonbérlő köteles haszonbért fizetni. A haszonbér a felek megállapodásától függően kiköthető pénzben, természetben vagy vegyes formában is. Főleg mezőgazdasági földterület haszonbérleténél gyakori, hogy a haszonbért a felek terményben, vagy a termény egyenértékében (pl. x mázsa búza fizetéskori piaci árában) határozzák meg. A haszonbért - a bérlettel ellentétben - nem előre, hanem időszakonként utólag kell megfizetni.

Mezőgazdasági haszonbérlet esetében a haszonbérlő arra az évre, amelyben elemi csapás vagy más rendkívüli esemény okából az átlagos termés kétharmada sem termett meg, méltányos haszonbérmérséklést, illetőleg a haszonbér elengedését igényelheti. Erre irányuló igényét köteles még a termés betakarítása előtt a haszonbérbe adóval közölni. Az egyszer már mérsékelt vagy elengedett haszonbér pótlását a következő évek terméséből sem lehet viszont követelni.

A haszonbérbeadó jogai

A haszonbérbe adó haszonbérre tarthat igényt. A hátralékos haszonbér erejéig zálogjog illeti meg a dolog hasznain, valamint a haszonbérlő olyan vagyontárgyain (pl. mezőgazdasági gépein), amelyek a haszonbérelt területen vannak.

A haszonbérbeadó kötelezettségei

A haszonbérbeadó főkötelezettsége a haszonbérelt dolog birtokba adása. A haszonbérbe adót - a bérlet szabályai szerinti - jog- és kellékszavatossági kötelezettség terheli a dolog rendeltetésszerű és korlátozásmentes használhatóságáért.

A haszonbérbeadót terheli a rendkívüli felújítás és javítás. Rendkívüli felújítás és javítás alatt a rendszeres karbantartási és javítási szükségleteket meghaladó munkák értendők.

A haszonbérlet megszűnése

A haszonbérleti szerződés alapján a haszonbérlőnek időleges használati joga keletkezik a birtokába adott dolgon. A haszonbérleti szerződés szólhat határozott vagy határozatlan időre.

A határozott időre kötött haszonbérlet megszűnik a szerződésben megállapított idő elteltével, a szerződésben meghatározott körülmények bekövetkeztével, vagy ha a felek közös megegyezéssel a haszonbérleti szerződés megszüntetését határozzák el.

A határozatlan időre kötött haszonbérlet felmondással szüntethető meg. A felmondás egyoldalú nyilatkozat, amely a jövőre nézve szünteti meg a szerződést. A felmondás csak írásban érvényes.

A rendes felmondás joga mindkét felet megilleti, általános felmondási ideje egy hónap. A mezőgazdasági haszonbérletet - a termelés sajátosságai miatt - hat hónapos felmondási idővel a gazdasági év végére lehet megszüntetni. A haszonbérlő örökösei - a haszonbérlő halálát követően - akkor is élhetnek felmondással, ha a halál a gazdasági év végét megelőző 6 hónapon belül következett be. Ugyanakkor az örökösök e jogukat csak a hagyatéki eljárás jogerős befejezésétől számított 30 napon belül gyakorolhatják.

Rendkívüli felmondási jog haszonbérleti szerződések esetében

Mind határozott, mind határozatlan idejű szerződések esetében azonnali hatályú felmondási jog illeti meg a haszonbérbe adót:

  1. ha a haszonbérlő figyelmeztetés ellenére is rongálja a dolgot, vagy súlyosan veszélyezteti annak épségét,
  2. ha a haszonbérlő figyelmeztetés ellenére sem műveli meg a haszonbérelt földet, vagy általában olyan gazdálkodást folytat, amely súlyosan veszélyezteti a termelés eredményességét, a föld termőképességét, az állatállományt, vagy a felszerelést,
  3. ha a haszonbérlő a haszonbért vagy a közterheket a lejárat után közölt felhívás ellenére a kitűzött megfelelő határidőben sem fizeti meg.

Ha a haszonbérlő az azonnali hatályú felmondást három napon belül nem veszi tudomásul, a haszonbérbe adó további nyolc napon belül bírósághoz fordulhat a felmondás érvényességének megállapítása iránt. Ha nem így jár el, a felmondás hatályát veszti.

A haszonbérlet megszűnésekor a haszonbérlő köteles a földet és a többi haszonbérelt dolgot olyan állapotban visszaadni, hogy a termelést megfelelő módon azonnal folytatni lehessen.

Forrás: Magyarország.hu


Partnereink:

Az ingatlanjog.hu a MIOSZ ingatlanközvetítőit ajánlja:
Albérlet, kiadó ingatlan
Kiadó lakás
Kiadó ház
Eladó ingatlan
Eladó lakás
Eladó ház
Ingyenes hirdetés feladásaCimkefelhő:
cégjog iphone speaker drágaköves ékszer haine online ingatlanjog ügyvéd ingatlanhirdetés webdesign


Az ingatlanjogi tanácsadás az IngatlanApro.hu képes ingatlanhirdetési weboldal támogatásával készül.