ingatlanjog.hu


Kalkulátorok
Iratmintatár
Tekintse meg szerződés- és beadványmintáinkat, valamint az egyedi ügyletekben felhasználható "Adatkérő lapjainkat"!
Ingatlanjogi aktualitások, hírek
Hírlevél
Az ingatlanokat érintő fontosabb jogszabályok jegyzéke
Fogalmak az ingatlanjog tárgyköréből
A tulajdonjogról. Szerzési jogcímek
Adásvétel és csere szabályai a Ptk.-ban (idézet)
Öröklési szabályok: általános szabályok, törvényes öröklés, végintézkedésen alapuló öröklés, kötelesrész, örökös jogállása,
Ajándékozási szabályok
Külföldiek magyarországi ingatlanszerzése
Tartás és életjáradék. Öröklési szerződés
Zálogjog
A termőföldre vonatkozó speciális szabályok
Közös tulajdon és az elővásárlási jog
Társasház. Lakásszövetkezet
Haszonélvezeti jog. Szolgalmi jogok
Ingatlanok bérlete (jogszabályok, jogszabály-magyarázatok)
Önkormányzati tulajdonú bérlakások
Adózás ingatlanból származó jövedelem esetén
Illetékek
Lakástámogatási rendszer elemei ("szocpol", "fél-szocpol", "FOT", kamattámogatások)
A lakás-takarékpénztárakról
Szomszédjogok
Birtok. Birtokvédelem
Az ingatlanok "zöldkártyájáról"
A lakásépítéssel kapcsolatos kötelező jótállásról
Az ingatlan-nyilvántartási szabályokról
Tulajdoni lap. A TAKARNET-rendszer
Földhivatalok
Luxusadó
Az ingatlantulajdon házassági (élettársi) vagyonjogi vonatkozásai
Banki ügyletek, lakáshitelek, devizahitelek
Ingatlanok biztosítása
Ingatlanközvetítőknek
Ingatlanberuházóknak, lakásépítőknek
Vagyonadó, ingatlanadó (2010-től)
Jogszabályok
Ügyvédi közreműködés
Polgári eljárásjogi tájékoztató

Az ingatlanok tulajdonjogának megszerzése
Öröklési joggal összefüggő kérdések és válaszok
Külföldiek magyarországi ingatlanszerzése és -elidegenítése
Ingatlanok bérlete
Haszonélvezeti jog, szolgalmi jogok, használati jog,
Az önkormányzati bérlakások szabályai
Közös tulajdon szabályai. A megszüntetés lehetőségei
A házassági (élettársi) vagyonjog kérdésköre
Birtokvédelem. Eljárási szabályok
Társasház. Lakásszövetkezet
A lakástámogatási rendszer elemei ("szocpol", "fél-szocpol", fiatalok otthonteremtési támogatása)
Vagyonszerzési illeték szabályai. Kedvezmények és mentességek
Adózás ingatlanból származó jövedelem esetén. Lakásszerzési kedvezmény
Az ingatlanadóval és a vagyonadóval (hatályba lép 2010. január 1-től) összefüggő kérdések és válaszok
Termőfölddel kapcsolatos sajátosságok
Tartás és életjáradék, öröklési szerződés
Lakásépítés, új lakások megvásárlása,
Építéshatósági eljárással kapcsolatos kérdések és válaszok
Banki ügyletek, jelzálogjog, vételi jog, végrehajtási jog
Szavatosság és jótállás (garancia) ingatlanok esetében
Ügyvédi közreműködés
Ingatlanközvetítői közreműködés
Ingatlan-nyilvántartási kérdések és válaszok
Egyéb - máshová nem sorolt - ingatlanjogi problémák
Köszönetnyilvánítások
2011-es év (tematizálva)
2010-es év (tematizálva)
2009-es év (tematizálva)
2008-as év (tematizálva)
2007-es év (tematizálva)
2006-os év (tematizálva)
2005-ös év (tematizálva)
2004-as év (tematizálva)
2003-as év
2002-es év
Vissza a főoldalra

INGATLAN AJÁNDÉKOZÁSI SZERZŐDÉS

 

amely létrejött az alábbiakban megjelölt felek között:

 

AJÁNDÉKOZÓ         _______________ szül. név: _______________ (születési hely és idő: _______________, _______________; anyja neve: _______________; lakcím: _______________; állandó lakcím: _______________; személyi azonosító jel: _______________) és

 

MEGAJÁNDÉKOZOTT

_______________ szül. név: _______________ (születési hely és idő: _______________, _______________; anyja neve: _______________; lakcím: _______________; állandó lakcím: _______________; személyi azonosító jel: _______________)

között az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételekkel:

 

1.       Az Ajándékozó tulajdonát képezi a(z) __________________ Földhivatalban, __________________, belterület __________________ hrsz. alatt nyilvántartott, természetben __________________ szám alatt található, __________________ m2 alapterületű, - beépítetlen terület - megjelölésű ingatlan 1/1-ed tulajdoni hányada (a továbbiakban: ingatlan).

2.       Az Ajándékozó az 1. pontban megjelölt ingatlant a Megajándékozottnak ajándékozza.

3.       Az Ajándékozó kijelenti, hogy a jelen szerződés tárgyát képező ingatlan per-, teher-, és igénymentes, adók, és adók módjára behajtható köztartozások és közüzemi díjtartozások nem terhelik, harmadik személynek az ingatlanon nincs olyan joga, vagy követelése, amely a Megajándékozott tehermentes tulajdonszerzését akadályozná, vagy korlátozná.

4.       A Megajándékozott az ajándékot jelen szerződés aláírásával elfogadja.

5.       Az ajándékot az Ajándékozó nem követelheti vissza csak abban az esetben, ha a Megajándékozott az Ajándékozó, vagy vele együtt élő hozzátartozója rovására súlyos jogsértést (bűncselekményt) követ el. Ekkor az Ajándékozó jogosult az ajándék helyébe lépett értéket is követelni.

6.       A Szerződő Felek büntetőjogi felelősségük tudatában kijelentik, hogy magyar állampolgárok, jog- és cselekvőképességük birtokában vannak, szerzési és elidegenítési képességük korlátozva nincsen.

7.      Az Ajándékozó jelen szerződés aláírásával feltétel nélkül és visszavonhatatlanul hozzájárul, és kéri a T. Földhivatalt, hogy a Megajándékozott tulajdonjogát ajándékozás jogcímén az ingatlan 1/1-ed tulajdoni hányadára jegyezze be.

8.       A felek az ajándék értékét __________________ Ft-ban, azaz __________________ forintban határozzák meg.

9.       A jelen szerződéssel kapcsolatban felmerülő alábbi költségek - ügyvédi munkadíj, TAKARNET tulajdoni lap költsége, ingatlan-nyilvántartási igazgatási-szolgáltatási díj - a megajándékozottat terhelik.

10.   A megajándékozott köteles továbbá viselni az ajándékozás kapcsán fizetendő ajándékozás illetéket, amelynek mértéke: __________________ Ft, azaz __________________ forint.

11.   Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. ajándékozásra vonatkozó rendelkezései irányadóak.

12.   A szerződő felek jelen szerződésbe foglaltan meghatalmazzák a __________________ Ügyvédi Iroda (székhely: __________________) képviseletében eljáró __________________ ügyvédet az ajándékozási szerződés elkészítésével, és a Megajándékozott tulajdonszerzése során a teljes jogkörű képviselettel. __________________ ügyvéd akadályoztatása esetén az illetékes Földhivatal előtti eljárásban, __________________ és __________________ ügyvédjelöltek (mindketten: __________________) önállóan is eljárhatnak.

13.   A szerződést szerkesztő ügyvéd tájékoztatja a szerződő feleket, hogy a hatályos ingatlan-nyilvántartási szabályok szerint az aláírt okiratot harminc napon belül be kell nyújtani az illetékes földhivatalhoz annak érdekében, hogy az a tulajdonszerzést bejegyezze.

14.   Az Ajándékozó kijelenti, hogy az ajándékozásra, illetve jelen szerződés aláírására önálló akarat-elhatározásából, mindenféle kényszertől mentesen került sor.

15.   Jelen ajándékozási szerződés 5 (öt), egyenként 2 (kettő) magyar nyelvű oldalból álló példányban készült, amelyet a felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, helybenhagyólag aláírásukkal látnak el.

 

Budapest, _________________________

 

 

ajándékozó

 

megajándékozott

 

 

A szerződést szerkesztettem és "Ellenjegyzem" __________________ -án:

 

_____________________________________

ügyvéd

__________________ ÜGYVÉDI IRODA __________________ Ügyvédi Kamara tagjaPartnereink:

Az ingatlanjog.hu a MIOSZ ingatlanközvetítőit ajánlja:Az ingatlanjogi tanácsadás az IngatlanApro.hu képes ingatlanhirdetési weboldal támogatásával készül.

Cimkefelhő:
öröklési illeték ajándékozási illeték kölcsönszerződés adatai keresetlevél budapesti ügyvéd tartási szerződés adatai szerződéstervezetek eladási jog, öröklési illetékkedvezmény ingatlan adásvétel ingatlanjog perköltség cégjog társasházakról webdesign jelzálogjogot alapító szerződés adatai ingatlanügyletek lebonyolítása
Albérlet, kiadó ingatlan
Kiadó lakás
Kiadó ház
Eladó ingatlan
Eladó lakás
Eladó ház
Ingyenes hirdetés feladása

Munka Magyarországon
Munka MagyarországonIngatlan - Add el magad