ingatlanjog.hu


Kalkulátorok
Iratmintatár
Tekintse meg szerződés- és beadványmintáinkat, valamint az egyedi ügyletekben felhasználható "Adatkérő lapjainkat"!
Ingatlanjogi aktualitások, hírek
Hírlevél
Az ingatlanokat érintő fontosabb jogszabályok jegyzéke
Fogalmak az ingatlanjog tárgyköréből
A tulajdonjogról. Szerzési jogcímek
Adásvétel és csere szabályai a Ptk.-ban (idézet)
Öröklési szabályok: általános szabályok, törvényes öröklés, végintézkedésen alapuló öröklés, kötelesrész, örökös jogállása,
Ajándékozási szabályok
Külföldiek magyarországi ingatlanszerzése
Tartás és életjáradék. Öröklési szerződés
A termőföldre vonatkozó speciális szabályok
Közös tulajdon és az elővásárlási jog
Társasház. Lakásszövetkezet
Haszonélvezeti jog. Szolgalmi jogok
Ingatlanok bérlete (jogszabályok, jogszabály-magyarázatok)
Önkormányzati tulajdonú bérlakások
Adózás ingatlanból származó jövedelem esetén
Illetékek
Lakástámogatási rendszer elemei ("szocpol", "fél-szocpol", "FOT", kamattámogatások)
A lakás-takarékpénztárakról
Szomszédjogok
Birtok. Birtokvédelem
Az ingatlanok "zöldkártyájáról"
A lakásépítéssel kapcsolatos kötelező jótállásról
Az ingatlan-nyilvántartási szabályokról
Tulajdoni lap. A TAKARNET-rendszer
Földhivatalok
Az ingatlantulajdon házassági (élettársi) vagyonjogi vonatkozásai
Luxusadó
Ingatlanok biztosítása
Ingatlanközvetítőknek
Banki ügyletek, lakáshitelek, devizahitelek
Ingatlanberuházóknak, lakásépítőknek
Vagyonadó, ingatlanadó (2010-től)
Ügyvédi közreműködés
Jogszabályok
Polgári eljárásjogi tájékoztató

Az ingatlanok tulajdonjogának megszerzése
Öröklési joggal összefüggő kérdések és válaszok
Külföldiek magyarországi ingatlanszerzése és -elidegenítése
Ingatlanok bérlete
Haszonélvezeti jog, szolgalmi jogok, használati jog,
Az önkormányzati bérlakások szabályai
Közös tulajdon szabályai. A megszüntetés lehetőségei
A házassági (élettársi) vagyonjog kérdésköre
Birtokvédelem. Eljárási szabályok
Társasház. Lakásszövetkezet
A lakástámogatási rendszer elemei ("szocpol", "fél-szocpol", fiatalok otthonteremtési támogatása)
Vagyonszerzési illeték szabályai. Kedvezmények és mentességek
Adózás ingatlanból származó jövedelem esetén. Lakásszerzési kedvezmény
Az ingatlanadóval és a vagyonadóval (hatályba lép 2010. január 1-től) összefüggő kérdések és válaszok
Termőfölddel kapcsolatos sajátosságok
Tartás és életjáradék, öröklési szerződés
Lakásépítés, új lakások megvásárlása,
Építéshatósági eljárással kapcsolatos kérdések és válaszok
Banki ügyletek, jelzálogjog, vételi jog, végrehajtási jog
Szavatosság és jótállás (garancia) ingatlanok esetében
Ügyvédi közreműködés
Ingatlanközvetítői közreműködés
Ingatlan-nyilvántartási kérdések és válaszok
Egyéb - máshová nem sorolt - ingatlanjogi problémák
Köszönetnyilvánítások
2011-es év (tematizálva)
2010-es év (tematizálva)
2009-es év (tematizálva)
2008-as év (tematizálva)
2007-es év (tematizálva)
2006-os év (tematizálva)
2005-ös év (tematizálva)
2004-as év (tematizálva)
2003-as év
2002-es év
Vissza a főoldalra
Hörnyéki Lajos 27768 számú kérdéseBaranya2008-08-05
Tisztelt ügyvédnő !

A következő problémámmal fordulok Önhöz. Még 1992-ben megvásároltam az Önkormányzattól az akkor még bérlakásomat, amelyben jelenleg is lakom. Sajnos az adásvételi szerződésben a vezetéknevem első betüje hibásan szerepelt, amit én sajnos nem vettem észre és így került az ingatlan-nyilvántartásba. Szeretném ezt a problémát orvosolni, hiszen rengeteg probléma származhat a későbbiekben ebből. Kérdésem mi a teendőm.
Tisztelettel:
Hörnyéki Lajos
dr.Schvertfőgel Zsuzsanna ügyvéd válasza2008-08-22
Tisztelt Ljaos! Személyi igazolványa, és lakcímkártyája másolatával kérjen írásban a földhivataltól kijavítást. Tisztelettel
dr.Schvertfőgel Zsuzsanna ügyvéd
7630 Pécs, Mohácsi út 16.
+36 72 224227
http://www.schvertfogel.com
office@schvertfogel.com

János 27766 számú kérdéseHeves2008-08-04
Tisztelt Ügyvéd Úr!

Köszönöm válaszát a konzulátus ügyében. Az ajándékozás a két testvér között jönne végbe. A feleségem nővére ajándékozná át a feleségemnek vagy a lakást vagy az érte kapott összeget. A lényeg az, hogy eme családbarát istenadta demokráciában a legkevesebbet szeretnénk fizetni állam bácsinak, ezért keressük a lehetőséget, hogy miként lehetne a nővér szegedi lakásából számunkra egy egri lakás anélkül, hogy az eladási ár felét ki kellene fizetni az államnak!türelmét és válaszát köszönöm, tisztelettel, jános
dr.Boros László ügyvéd válasza2008-08-05
Tisztelt János! A hatályos szabályok szerint a lakóingatlan és a készpénz ajándékozása is illetékköteles, viszont az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 17. § (1) g) pontja szerint mentes az ajándékozási illeték alól a takarékbetét ingyenes megszerzése.
Tisztelettel
dr.Boros László ügyvéd
3300 Eger, Széchenyi u. 24. I/2.
+36 36 411214
http://www.borosugyvediiroda.hu
boros.ugyvediiroda@chello.hu

Andrea 27764 számú kérdéseBudapest2008-08-04
Tisztelt Ügyvéd Úr!

Öt éve, 2001-ben vásárolt garázsomat elcserélném értékkülönbözet nélkül a szomszédommal. Milyen illetéket, illetve adót kell fizetni az ügylet után? Egyáltalán, milyen költségek várhatók?
dr. Nagy Zoltán válasza2008-08-09
Tisztelt Andrea! értéktől függően adó- és illetékfizetési kötelezettség is felmerülhet. A korrekt válaszhoz további információk lennének szükségesek.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Gyuri 27763 számú kérdéseBács-Kiskun2008-08-04
Tisztelt ügyvédnő!
Feleségemmel polgári perben állok alperesként,mert váláskor a vagyomegosztást nem tudtuk közös megegyezéssel megoldani.Milyen esetben kaphatok perköltség mentességet?A pert nem én indítottam el.
dr.Baksa Erika ügyvéd válasza2008-08-05
Tisztelt Gyuri!

Erre 2008. január 1. óta már csak kivételes esetben van lehetőség akkor, ha rendszeres jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegét, és a szokásos életvitelhez szükséges berendezési, felszerelési tárgyakon kívül egyéb vagyona nincs.

Idézem a Polgári perrendtartás vonatkozó részeit:

„84. § (1) Azt a felet (ideértve a beavatkozót is), aki jövedelmi és vagyoni viszonyai folytán a perköltséget fedezni nem tudja, jogai érvényesítésének megkönnyítése végett - kérelmére - részleges vagy teljes költségmentesség illeti meg. A költségmentesség az alábbi kedvezményeket jelenti:
a) illetékmentesség;
b) mentesség az eljárás során felmerülő költségek (tanú- és szakértői díj, ügygondnoki és tolmácsi díj, pártfogó ügyvéd díja, helyszíni tárgyalás és szemle költsége stb.) előlegezése és - ha e törvény másként nem rendelkezik - megfizetése alól;
c) mentesség a perköltség-biztosíték letétele alól;
d) pártfogó ügyvédi képviselet engedélyezése iránti igény, ha azt törvény lehetővé teszi.
(2) A fél nem részesíthető költségmentességben, ha azt külön törvény kizárja. A fél számára teljes költségmentesség kivételesen és csak akkor engedélyezhető, ha a várható perköltség összege a rendelkezésre álló adatok alapján előreláthatólag lehetetlenné teszi a bírósághoz fordulást.
(3) A teljes költségmentesség az (1) bekezdésében meghatározott valamennyi költségre, a részleges költségmentesség pedig a költségek meghatározott hányadára, vagy tételesen meghatározott költségekre vonatkozik. Ha a fél részleges költségmentességben részesül, a mentességgel nem érintett költségekre megilleti a költségfeljegyzés joga.
(4) Az (1) bekezdés b) pontja alá eső azon költségeket, amelyeknek előlegezése alól a költségmentességben részesülő fél mentesül, az állam előlegezi, kivéve az ügygondnoki díjat. Az ügygondnoki díj megfizetésére - a perköltségek viselésére vonatkozó általános szabályok figyelembevételével és a költségmentesség teljes vagy részleges jellegétől függetlenül - a pervesztes felet akkor is kötelezni kell, ha költségmentességben részesül.
85. § (1) Az a fél, akinek eltartásáról szülője köteles gondoskodni, vagy aki házastársával együtt él, csak akkor részesíthető költségmentességben, ha annak előfeltételei mind őreá, mindpedig szülőjére, illetőleg házastársára nézve fennállnak. A fél és szülője, illetőleg házastársa között folyó perekre ez a szabály nem terjed ki.
(2)
(3) Nem részesíthető költségmentességben a fél, ha perlekedése rosszhiszeműnek vagy már előre teljesen eredménytelennek látszik, úgyszintén akkor sem, ha mint engedményes lép fel, és valószínűnek mutatkozik, hogy az engedményezés a költségmentes perlés lehetővé tételét célozta.
(4) Külföldiek részére a költségmentes perlés kedvezménye - az (5) bekezdésben foglalt eltérésekkel - csak a Magyar Állam által kötött nemzetközi megállapodás vagy viszonosság esetében engedélyezhető. A viszonosság fennállása tekintetében az igazságügyért felelős miniszter nyilatkozata irányadó.
(5) Az Európai Unió tagállamának állampolgára és az Európai Unión kívüli államnak az Európai Unió tagállamában jogszerűen tartózkodó állampolgára a magyar állampolgárokra irányadó feltételek szerint jogosult költségmentességre; e személyek és az Európai Unió tagállamában bejegyzett külföldi jogi személyek, szervezetek perköltség-biztosíték letételére nem kötelezhetőek. A költségmentesség ebben az esetben a tárgyalásra történő utazás költségeire is kiterjed, ha a fél tárgyaláson történő jelenléte a törvény alapján kötelező.”


„86. § (1) A költségmentességet kérelemre a bíróság engedélyezi, és a bíróság határoz az engedélyezett költségmentesség visszavonása tárgyában is.
(2) A költségmentesség, az illetékmentesség és az illetékfeljegyzési jog hatálya - jogszabály eltérő rendelkezése hiányában - a kérelem előterjesztésétől kezdve a per egész tartamára, valamint a végrehajtási eljárásra is kiterjed. A költségmentesség vagy az illetékmentesség a végrehajtási eljárás során le nem rótt illetékek, valamint az állam által előlegezett költségek viselése alól a feleket nem mentesíti.
(3) A költségmentesség, az illetékmentesség, valamint az illetékfeljegyzési jog nem érinti az ellenfél javára megítélt perköltségek, továbbá a végrehajtási eljárás során a felek által lerótt illetékek és előlegezett költségek (végrehajtási költségek) megtérítésének kötelezettségét.
(4) A (2) és (3) bekezdés rendelkezéseit a tárgyi költségfeljegyzési jogra megfelelően alkalmazni kell.
87. § (1) A pártfogó ügyvédi képviseletet külön törvény szerint a jogi segítségnyújtó szolgálat engedélyezi.
(2) A bíróság a perköltség viseléséről szóló határozatában - a díj összegének megállapítása nélkül, a perköltségviselés arányának meghatározásával - megállapítja, hogy a pártfogó ügyvédi díj viselésére ki köteles. Az első fokon eljárt bíróság a jogerős határozatról a következő adatok közlésével 8 napon belül értesíti a jogi segítségnyújtó szolgálatot:
a) felek neve,
b) per tárgya,
c) a pártfogó ügyvédi díj viselésére vonatkozó döntés,
d) a pártfogó ügyvédi díj viselésére köteles fél megjelölése (név, lakóhely, anyja neve, születési időpontja, szervezet esetében elnevezés, székhely, nyilvántartó szerv megnevezése, nyilvántartási szám).
(3) A pártfogó ügyvéd az őt megillető díjakat a perköltségben elmarasztalt ellenféllel szemben közvetlenül érvényesítheti, a pervesztes ellenfél pedig köteles az állam által megelőlegezett pártfogó ügyvédi díj összegét közvetlenül az államnak megfizetni.”

Tisztelettel
dr.Baksa Erika ügyvéd
6000 Kecskemét, Rákóczi út 21.B
+ 36 76 479605

drbaksae@t-online.hu

marci 27761 számú kérdéseZala2008-08-04
Tisztelt Ügyvéd úr!
Köszönettel olvastam válaszát kérdésemre.
Én a KFT-nek vagyok 50%-os tulajdonosa nem a teleknek ,ezért sérelmezem a közvetlen hozzátartozók telkére való épitést.

Köszönettel:Marci
dr.Szűcs Vince ügyvéd válasza2008-08-04
Tisztelt Marci!
Sajnálom, hogy félreértettm a kérdését.
A helyzetre nem a jog ad megoldást, csupán a két 50-50 %-os tulajdonos MEGÁLLAPODÁSA lehet a járható út. Ha nincs megállapodás, az ügyvezető belátása szerint tehet a cégben bármit, s nemcsak ebben az ügyben.
Az építési hatóság az ügyvezetőt a kft képviseletére feljogosított személynek tekinti, ezért az Ön fellebbezését el fogja utasítani.
A társasági szerződés tartalmazhat az esetre rendelkezést, ennek hiányában patthelyzet van, nem tehet semmit, kivéve a kétséges eredményű bírósági keresettel való próbálkozást.
Esetleg lehetséges még a társasági szerződés bírósági keresettel valótámadása is, de erről információ hiányában bővebbet nem tudok írni.
Tisztelettel
dr.Szűcs Vince ügyvéd
8900 Zalaegerszeg, Mártírok u. 4/B.
+36 92 596979

szucsesd@t-email.hu

Ildiko 27751 számú kérdéseVas2008-08-04
Tisztelt Ügyvéd Úr/ Nő!


2003-ban, szüleink halála után, egy 600 NM-es telken levő 150 NM-es családiház eladását terveztük.

2004-ben egy potenciális vevő érdeklődött az Önkormányzatnál a beépithetőségről. Ekkor tudtuk meg, hogy egy tömbrehabilitációs terv alapján az ingatlan épitési tilalommal van terhelve.

Az érvényben levő LXXVIII/1997 Tv. értelmében 2004 nyarán irásban kértük ay ÖK-tól az ingatlan megvételét ill. a három év letelte után az ingatlan kisajátitását.

A határidő leteltéig az ÖK vételi ajánlatot nem tett, igy a Közigazgatási Hivataltól a kisajátitást kértük.
2008 áprilisi ÖK közgyűlés arról döntött , hogy az ingatlant nem sajátitja ki, ellenben kezdeményezi a korlátozás felülvizsgálatát, mivel ezt már nem tartja indokoltnak.

Kérdéseim

1, Meddig tartható az ÖK részéről ez a köztes állapot.Van-e záros, Tv.ben előirt határidő a folyamat lezárására ?

2,Milyen kártéritési kötelezettsége van az ÖK-nak, amikor a tulajdonost elzárja az (elmaradt)eladási ár hasznából ?( elmaradt kamatjövedelem)

3,Milyen kártérités illet meg az 5 éve lakatlan-eladatlan ingatlan állagromlása miatt ?

4,LXXVIII/1997 Tv 30 § (4) bek. szerint, ha a megvételre vonatkozó megállapodás 3 éven belül nem jön létre, az ingatlant ki kell sajátitani.
Jelen esetben az ingatlan megvételre történő felajánlása után közel 4 évig semmiféle intézkedés nem történt az ÖK részéről, majd a közgyűlési határozat a korábbi korlátozást semmissé teszi . Jól értem-e azt , hogy az ÖK határozata felülirhatja a Tv.-t. ?
A tulajdonost milyen kártérités illeti meg a kényszerhelyzet miatt? Illetve milyen jogorvoslat?

Köszönöm
dr.Kocsis Rita ügyvéd válasza2008-08-15
Kedves Ildikó! Először is: alacsonyabb szintű jogszabály magasabb szintűvel ellentétes nem lehet, így ÖK-i rendelet nem állhat ellentétben törvénnyel.Ettől függetlenül sajnos más esetben is volt rá példa, hogy ezt figyelmen kívül hagyták. Így már ez alapot adhat egy kártérítési igény érvényesítéséhez, mint mindaz, amit megkeresésében leírt.Ellenben azzal számolnia kell, hogy a tilalomnak oka volt, amelyet egy esetleges kártérítési perben fel is hoznának.Amennyiben pedig ez a bíróság álláspontja szerint megalapozott, Ön pervesztes lenne.Én azt tanácsolom, levélben keresse meg az ÖK-ot egy peren kívüli megegyezéssel történő kártérítés tárgyában.
Tisztelettel
dr.Kocsis Rita ügyvéd
9700 Szombathely, Puskás Tivadar u. 3.
+36 30 3331184
http://www.forcekft.hu
drkocsisrita@forcekft.hu

Ildiko 27750 számú kérdéseHeves2008-08-04
Tisztelt Ügyvéd Úr/ Nő!


2003-ban, szüleink halála után, egy 600 NM-es telken levő 150 NM-es családiház eladását terveztük.

2004-ben egy potenciális vevő érdeklődött az Önkormányzatnál a beépithetőségről. Ekkor tudtuk meg, hogy egy tömbrehabilitációs terv alapján az ingatlan épitési tilalommal van terhelve.

Az érvényben levő LXXVIII/1997 Tv. értelmében 2004 nyarán irásban kértük ay ÖK-tól az ingatlan megvételét ill. a három év letelte után az ingatlan kisajátitását.

A határidő leteltéig az ÖK vételi ajánlatot nem tett, igy a Közigazgatási Hivataltól a kisajátitást kértük.
2008 áprilisi ÖK közgyűlés arról döntött , hogy az ingatlant nem sajátitja ki, ellenben kezdeményezi a korlátozás felülvizsgálatát, mivel ezt már nem tartja indokoltnak.

Kérdéseim

1, Meddig tartható az ÖK részéről ez a köztes állapot.Van-e záros, Tv.ben előirt határidő a folyamat lezárására ?

2,Milyen kártéritési kötelezettsége van az ÖK-nak, amikor a tulajdonost elzárja az (elmaradt)eladási ár hasznából ?( elmaradt kamatjövedelem)

3,Milyen kártérités illet meg az 5 éve lakatlan-eladatlan ingatlan állagromlása miatt ?

4,LXXVIII/1997 Tv 30 § (4) bek. szerint, ha a megvételre vonatkozó megállapodás 3 éven belül nem jön létre, az ingatlant ki kell sajátitani.
Jelen esetben az ingatlan megvételre történő felajánlása után közel 4 évig semmiféle intézkedés nem történt az ÖK részéről, majd a közgyűlési határozat a korábbi korlátozást semmissé teszi . Jól értem-e azt , hogy az ÖK határozata felülirhatja a Tv.-t. ?
A tulajdonost milyen kártérités illeti meg a kényszerhelyzet miatt? Illetve milyen jogorvoslat?

Köszönöm
dr.Boros László ügyvéd válasza2008-08-05
Tisztelt Ildikó! Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény a következő rendelkezéseket tartalmazza: "20. § (1) A településrendezési feladatok megvalósítása ... érdekében az érintett területre ... építési tilalom ... rendelhető el.(2) A tilalmat a feltétlenül szükséges mértékre és időtartamra kell korlátozni, s azt haladéktalanul meg kell szüntetni, ha az elrendelésének alapjául szolgáló okok már nem állnak fenn. A tilalmak felülvizsgálatát a helyi építési szabályzat és a hozzá tartozó szabályozási tervek felülvizsgálatával együtt el kell végezni." Bármiféle kártérítési igénynek akkor lehet jogalapja, ha az önkormányzat nem a fentiek szerint jár el.
Tisztelettel
dr.Boros László ügyvéd
3300 Eger, Széchenyi u. 24. I/2.
+36 36 411214
http://www.borosugyvediiroda.hu
boros.ugyvediiroda@chello.hu

Attila 27748 számú kérdésePest2008-08-04
Tisztelt Ügyvéd Úr!
A szomszédom megrágalmazott, hogy lopom a vizet, áramot, gázt, ezt nekem személyesen szemtől szembe állította. Mikor mondtam neki, hogy jöjjön be a rendőrségre és ismételje el, amit mondott jegyzőkönyvbe hazament. Ez a múlt kedden történt, vasárnap reggel az utcában lakó M.J.-nek is azt mondta, hogy lopjuk az áramot. Persze Janibát megkerestem, de nem hajlandó tanúskodni. Állandóan kukkol, és kamera van beállítva az udvarunk felé. Kérem adjon válasz arra, hogy mit lehet tenni egy ilyen szomszéddal. Mihez van nekem jogom, hogy ezt ne folytathassa.
Köszönettel :Attila

2008.08.04


dr. Nagy Zoltán válasza2008-08-09
Tisztelt Attila!
A jegyzőnél javasolnék egy bejelentést, Ő fogja lefolytatni a szükséges eljárást.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Tibor 27745 számú kérdéseVas2008-08-04
Tisztelt Ügyvédnő!


köszönöm válaszát kérdéseimre, (27562) viszont
nálunk az a probléma, hogy ez egy 9 lakásos
társasház, különböző határidőkre lettek kötve
a szerződések (nekünk június 30, valakinek pedig
október)
a gondunk az, hogy albérletbe lakunk, és 15-ével
költöznünk kellene mindenképpen, a lakás teljesen
kész, viszont az udvar,kerítés,lépcsőház még nem
teljesen ott munkálatok folynak. Igazából júlus 31-vel
már kötbér van a szerződés szerint, a kérdésem az
lenne még, hogy ha 9-vel átveszem a lakást (
15-ig ki kell költöznünk az albérletből) és jegyző-
könyve foglalom hogy mi nincs kész, és beköltözünk és jelzem a kötbérigényünket (term.
írásban ezt is) akkor az úgy rendben van?
elvileg napi kötbér van a szerződésben 5 ezrelék,
és még az hogy max. 5 %-os engedmény. tehát
a vételár (16400.000,-Ft) után max. 820.000,-ft-os
kötbér az amit igényelhetünk, így tulajdonképpen
akkor 10 nap alatt elérem a max. követelhető
kötbér összegét?
és hogy történik a használatbavételi eng.kiadása?
külön lakásonként ahogy elkészül v. amikor az
összes (9) lakás van kész? (mert az még odébb
van) a banki kölcsönszerződésben 2009 van meg-
jelölve a várható haszn.vét.eng.kiadásának időpontja.

köszönöm válaszát előre is,Tibor
dr.Kocsis Rita ügyvéd válasza2008-08-04
Kedves Tibor!A használatba vételi eng.kiadása nem lakásonkénti,hanem az egész építményre szóló a maga teljességében.A birtokba vételi jegyzőkönyvben bármit rögzíthetnek, köthetnek külön megállapodást is, így tehát írásos nyoma marad, mi nincs még készen, a kivitelező még mire köteles.Bár nincs előttem az Ön szerződése, de amit most írt az számomra úgy értelmezhető, hogy vagy napi 5ezrelék vagy vételárcsökkenés, ami viszont hiába lenne több a napi5ezrelék sem lesz több a vételár 5%-ánál.
Tisztelettel
dr.Kocsis Rita ügyvéd
9700 Szombathely, Puskás Tivadar u. 3.
+36 30 3331184
http://www.forcekft.hu
drkocsisrita@forcekft.hu

János 27741 számú kérdéseHeves2008-08-03
Tisztelt Ügyvéd Úr!

Az alábbi kérdéssel fordulok Önhöz. Feleségem nővére az USA- ba költözött és az elmúlt évek alatt úgy határozott, hogy szeretne is kint maradni. Szegeden tulajdonában van egy lakás, melyet szeretnénk természetesen az ő hozzájárulásával eladni. A lakás árát szeretnénk egy egri ingatlanba fektetni. Már több, mint öt éve a tulajdonában van a lakás.Kérdésem az lenne, hogy amerikai ügyvéd által hitelesített felhatalmazás elegendő-e a lakás eladásához és a kapott összeg felhasználása más ingatlanba fektetéséhez? Valamint, hogy az ajándékozás mely részre jönne a két testvér között milyen illetékkel ill. egyéb költséggel járna?
Szíves figyelmét és segítségét előre is köszönöm!
dr.Boros László ügyvéd válasza2008-08-04
Tisztelt János! Magyar külképviselet (nagykövetség, követség, konzulátus) által hitelesített meghatalmazásra van szükség. Az ajándékozásra vonatkozó kérdést nem értem. Az új ingatlant nem az ő, hanem a testvére részére vásárolnák? Tisztelettel
dr.Boros László ügyvéd
3300 Eger, Széchenyi u. 24. I/2.
+36 36 411214
http://www.borosugyvediiroda.hu
boros.ugyvediiroda@chello.hu

Szilvia 27733 számú kérdésePest2008-08-03
Kérdésem az lenne, hogy közös tulajdonban lévő családi ház felére lehet-e életjáradékot kötni a másik tulajdonos beleegyezése nélkül?
Valamint van-e joga az egyik félnek a fél tulajdoni részét az élettársára íratni, úgy hogy a gyerekeit kizárja az örökségből? És kell-e ehhez a másik fél rész tulajdonosának a beleegyezése?
Van-e kötelezettsége annak a félnek, aki nem lakik az ingatlanban? Gondolok itt a kommunális adó fizetésére?
Tisztelettel:
Szilvia
dr. Nagy Zoltán válasza2008-08-09
Tisztelt szilvia!
1. Igen, lehet.
2. Attól függ, hogy miylen jogcímen. Ellenérték fejében - pl. életjáradék címén - lehet.
3. Ezekben az esetekben nincs elővásárlási joga a tulajdonostársnak.
4. A tulajdon jogokat és kötelezettségeket jelent, így adófizetési kötelezettséget is akár...
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

István 27717 számú kérdésePest2008-08-02
Tisztelt Ügyvéd Úr!
Mi a teendő abban az esetben ha a helyi kocsma a nyitvatartási időn kivül üzemel, illetve zavarja, zaklatja a szomszédos ingatlan tulajdonosait tulajdonuk használatában. Értem ez alatt az éjszakai pihenést. A nyitvatartási idő az ismeretlen fogalom. Így vélelmezem, hogy jogtalan haszonra tesz szert az üzemeltető a helyi korrekt konkurenciával szemben. Az üzlethelyiségnek nincs műsorszórásra engedélye, a vendégek és a tulajdonos az ingatlan területén önkényesen zajonganak, amiért jogilag a tulajdonos felel, tudtommal. Ezzel kapcsolatban (hangos zene) az illetékes rendőri szerv is volt a helyszínen. Az intézkedésről tudtommal a helyi jegyző nem kapott értesítést illetve jegyzőkönyvet, hogy eljárást kezdeményezhessen saját hatáskörében.
Egyéb trágárkodásokról és illemtelen viselkedésekről ne is beszéljek. Ami érdekes, hogy 16.00 óra után illetve hétvégén zajlik az "élet a kocsmában". Mivel a helyi hivatal ekkor már zárva, így nem lehet azonnal ellenőrizni a jogsértést. A lakók bejelentéssel éltek, érdemi intézkedés nem történt, de továbbra is fennáll a jogsértés.


Köszönettel: István
dr. Nagy Zoltán válasza2008-08-09
Tisztelt István!
A jegyzőnél kellene bejelentéssel élnie, majd Ő folytatja le a szükséges eljárást.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Sándor 27714 számú kérdéseBács-Kiskun2008-08-02
Tisztelt Ügyvédnő!
Jelzálog alapú hitelt vennénk fel ingatlan vásárláshoz. A hitel felvételéhez kettő ingatlant vonnánk be. Az egyik a megvásárlandó a másik a szülői ház lenne a hitel fedezete. A banki szerződés még nem született meg, csak az adásvételei. A hitelkérelmi papirok beadásra kerültek. A kérdésem a következő: ha a szülő meggondolja magát és megse adja az ingatlanát fedezetül a hitel felvételéhez az érvénytelenítheti e az adásvételi szerződést? Mivel a felvenni kívánt hitelösszeghez így már nincs meg a kellő fedezet. A bank így nem ad hitelt. Így terheli e a vevőt valamilyen felelőség, mert a szerződésben foglalt vételárat önhibáján kívül nem tudja előteremteni.
Köszönöm válaszát.
dr.Baksa Erika ügyvéd válasza2008-08-02
Tisztelt Sándor!

Kérem, hogy ezt a problémát az adásvételi szerződés megkötésénél közreműködött ügyvéd kollégával szíveskedjék megbeszélni.

Tisztelettel
dr.Baksa Erika ügyvéd
6000 Kecskemét, Rákóczi út 21.B
+ 36 76 479605

drbaksae@t-online.hu

sass 27709 számú kérdéseVas2008-08-01
Tisztel Ügyvédnő!

Egy hosszadalmas tulajdonjogi per végén jogerősen megkaptam az ingatlan tulajdonjogát.
A problémám az hogy az ingatlanban nem az alperes lakik hanem számomra egy idegen család(jogcím nélkül):
Milyen lehetőségeim vannak az ingatlan mielőbbi birtokba vételére?

Válaszát köszönöm.
dr.Kocsis Rita ügyvéd válasza2008-08-04
Tisztelt Megkereső!Először is az ítélet másolatának megküldésével határidő tűzése mellett szólítsa fel tértivevényesen írásban a bent lakókat a kiköltözésre, egyúttal a volt tulajdonos alperest azon intézkedés megtételére, hogy Ön mielőbb birtokba vehesse.Ha ez békésen nem megy, marad a végrehajtási eljárás.
Tisztelettel
dr.Kocsis Rita ügyvéd
9700 Szombathely, Puskás Tivadar u. 3.
+36 30 3331184
http://www.forcekft.hu
drkocsisrita@forcekft.hu

sass 27706 számú kérdéseBács-Kiskun2008-08-01
Tisztel Ügyvédnő!

Egy hosszadalmas tulajdonjogi per végén jogerősen megkaptam az ingatlan tulajdonjogát.
A problémám az hogy az ingatlanban nem az alperes lakik hanem számomra egy idegen család(jogcím nélkül):
Milyen lehetőségeim vannak az ingatlan mielőbbi birtokba vételére?

Válaszát köszönöm.
dr.Baksa Erika ügyvéd válasza2008-08-01
Tisztelt "sass" !

Én úgy gondolom, hogy kérdése megválaszolására Budapestről dr. Nagy Zoltán ügyvéd úr illetékes - már csak azért is, mert az Ön által lakóhelyeként vagy az érintett ingatlan fekvéseként jelölt település Bács-Kiskun megyében, de az országban sem létezik -, ezért kérem, hogy szíveskedjék az ő válaszát türelemmel megvárni. Köszönöm.

Tisztelettel
dr.Baksa Erika ügyvéd
6000 Kecskemét, Rákóczi út 21.B
+ 36 76 479605

drbaksae@t-online.hu

<<< Előző 15 hozzászólás           Következő 15 hozzászólás >>>


Partnereink:

Az ingatlanjog.hu a MIOSZ ingatlanközvetítőit ajánlja:

Cimkefelhő:
drágaköves ékszer haine online iphone speaker webdesign ingatlanjog ingatlanhirdetés ügyvéd cégjogAlbérlet, kiadó ingatlan
Kiadó lakás
Kiadó ház
Eladó ingatlan
Eladó lakás
Eladó ház
Ingyenes hirdetés feladása


Az ingatlanjogi tanácsadás az IngatlanApro.hu képes ingatlanhirdetési weboldal támogatásával készül.