Életjáradéki szerződés (minta)

ÉLETJÁRADÉKI  SZERZŐDÉS

 

Szerződő felek:

 

__________________ szül. név: __________________ (született: __________________, __________________; anyja neve: __________________; személyi azonosító jel: __________________; lakcím: __________________), mint Eltartott, Jogosult (a továbbiakban: JOGOSULT)

 

másrészről

__________________ szül. név: __________________ ((született: __________________, __________________; anyja neve: __________________; személyi azonosító jel: __________________; lakcím: __________________), és

__________________ szül. név: __________________ ((született: __________________, __________________; anyja neve: __________________; személyi azonosító jel: __________________; lakcím: __________________), mint Eltartók, Kötelezettek (a továbbiakban: KÖTELEZETTEK)

 

1.             A szerződő felek rögzítik, hogy a Jogosult tulajdonában áll a ____________ Körzeti Földhivatalban, ____________ hrsz. alatt nyilvántartott, természetben ____________ szám alatt található kivett lakóház és udvar megjelölésű, ____________ m2 alapterületű, osztatlan lévő ingatlan (a továbbiakban: Ingatlan).

2.             A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Jogosult az 1. pontban megjelölt Ingatlan tulajdonjogát a Kötelezettekre ruházza 1/2-1/2-ed arányban annak fejében, hogy részére élete végéig a Kötelezettek havonta, a 3. pontban meghatározott összegű életjáradékot fizetnek. A Jogosult kiköti, hogy az ingatlan tulajdonjogának átruházásával egyidejűleg, a javára életjáradéki jog, és holtig tartó haszonélvezeti jog kerüljön bejegyzésre az ingatlan-nyilvántartásba.

3.             A Kötelezettek a tulajdonjog átruházása ellenében kötelezik magukat arra, hogy a jelen szerződés aláírásától kezdődően a Jogosult haláláig terjedően, havonta ____________ Ft, azaz ____________ forintot életjáradék címén, átvételi elismervény ellenében, készpénz formájában megfizetnek a Jogosult részére, amely összeg átvételét a Jogosult az átvételi elismervény aláírásával igazolja. A járadék havonta előre, és minden hónap 10. napjáig esedékes.

4.             A szerződő felek akként állapodnak meg, hogy az életjáradék összegét jelen szerződésben foglalt mértéktől eltérően kizárólag közös megállapodás alapján határozhatják meg.

Amennyiben a felek között nem jön létre kölcsönös és írásba foglalt megállapodás az életjáradék összegének módosítására, úgy az életjáradék összege minden évben az inflációnak az előző évre a KSH által hivatalosan közzétett százalékos mértékével automatikusan emelkedik. A szerződő felek a Jogosultnak fizetendő életjáradék inflációval emelt összegéről az emelést követően első ízben aktuális átvételi elismervényben rendelkeznek, amely összeg a következő emelésig aktuális és fizetendő.

5.             A szerződő felek rögzítik, hogy a Jogosult az ingatlant változatlanul, zavartalanul birtokolhatja az élete végéig, az abból történő kiköltözésre a Kötelezettek nem kényszeríthetik. A Kötelezettek jelen szerződés aláírásával kijelentik, hogy tartózkodnak – jelenleg is és a jövőben is – minden olyan magatartástól, amellyel a Jogosultat zavarnák, akadályoznák, vagy korlátoznák az ingatlan használatában, a Jogosultat az ingatlan elhagyására nem kényszerítik.

A szerződő felek rögzítik, hogy az ingatlan igen lelakott, felújítandó állapotban van, egyben a Jogosult jelen okirat aláírásával kijelenti, hogy nem tart igényt az ingatlan felújítására a Kötelezettek által. A szerződő felek rögzítik, hogy a Kötelezettek az ingatlanban semmiféle felújítási munkálat elvégzésére, illetve ezzel kapcsolatos költség viselésére nem kötelezhetők.

6.             Az 5. pontban foglaltaknak megfelelően, az ingatlan használatával felmerülő költségek és kiadások, valamint az Ingatlan hasznai, a felek eltérő megállapodásáig a Jogosultat terhelik, illetve illetik.

7.             Alulírott felek rögzítik, illetve a Jogosult kijelenti, hogy az 1. pontban megjelölt Ingatlan per-, teher-, és igénymentes, azt adók és adók módjára behajtható köztartozások, közüzemi díjtartozások nem terhelik, valamint, hogy nincs akadálya annak, hogy a jelen szerződés alapján a Jogosult tulajdonát képező ingatlan tulajdoni hányad tulajdonjoga a Kötelezettekre átszálljon, illetve a Jogosult javára életjáradéki jog, valamint holtig tartó haszonélvezeti jog kerüljön bejegyzésre az ingatlan-nyilvántartásba.

8.             A szerződő felek az életjáradék fejében átruházott ingatlan forgalmi értékét ____________ Ft összegben, azaz ____________ forint összegben határozzák meg.

9.            A Jogosult jelen okirat aláírásával feltételtől mentesen és visszavonhatatlanul átruházza a tulajdonjogát a Kötelezettekre, és hozzájárul ahhoz, hogy a ____________ Körzeti Földhivatal az 1. pontban megjelölt ingatlan 1/2-1/2-ed arányú tulajdonjogát, életjáradéki szerződés jogcímén, az életjáradéki jognak és a holtig tartó haszonélvezeti jognak a jogosult javára történő egyidejű bejegyzése mellett az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezze.

10.         A szerződő felek kijelentik, hogy valamennyien magyar állampolgárok, jog- és cselekvőképességük birtokában vannak, szerzési és elidegenítési képességük korlátozva nincs. A kézbesítési meghatalmazott (Jogosult) a kézbesítési meghatalmazást jelen okirat aláírásával elfogadja.

11.         Alulírottak kijelentik, hogy jelen életjáradéki szerződés megkötésével kapcsolatosan felmerülő költségek (így az ügyvédi munkadíj és a tulajdoni lap költsége), az ingatlan-nyilvántartási eljárási illeték, a vagyonszerzési illeték és az igazgatási-szolgáltatás díj a Kötelezetteket terheli.

12.         A szerződő felek jelen okirat aláírásával meghatalmazzák a ____________ Ügyvédi Iroda (székhely: ____________) képviseletében eljáró ____________ ügyvédet jelen szerződés elkészítésével, ellenjegyzésével, valamint a Földhivatal előtti eljárásban a teljes körű jogi képviselettel.

____________ ügyvéd akadályoztatása esetén ____________ és ____________ ügyvédjelöltek (mindketten: ____________) önállóan is jogosultak eljárni.

13.         Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., és a tartási, és életjáradéki szerződésre vonatkozó egyéb jogszabályi rendelkezések irányadóak.

14.         A szerződő felek jelen 7 (hét) példányban elkészített, egyenként 3 (három) számozott, magyar nyelvű oldalból álló életjáradéki szerződést, elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, helybenhagyólag aláírásukkal látnak el.

 

Budapest, ____________

 

 

 

____________

jogosult

 

____________

kötelezett

 

____________

kötelezett

 

 

Készítettem és „ellenjegyzem” Budapesten, ____________ -én:

 

 

            _______________________________

                        ____________ ügyvéd